***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Mgr. Jozefína Kočanová

* * *

Moja aprobácia ma predurčuje byť učiteľkou v 1. - 4. ročníku, ale väčšina mojich aktivít sa sústreďuje na vyučovanie výtvarnej výchovy na I. i II. stupni základnej školy. Pracovné zaradenie mi v posledných rokoch nedovoľuje venovať sa učeniu žiakov na plný úväzok, ale aj napriek tomu sa zúčastňujeme regionálnych, národných i medzinárodných výtvarných súťaží. V niektorých z nich sa moji žiaci umiestnili veľmi dobre (viď Úspechy žiakov). Verím, že budúcnosť prinesie takých potešení ešte viac.

Vzdelanie:

1979 - 1983 

Gymnázium Pavla Horova Michalovce

1986 - 1990

Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy s prehĺbenou výtvarnou výchovou: Pedagogická fakulta v Prešove, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

1996

I. kvalifikačná skúška: Tvorivosť vo výtvarnej výchove, MPC Prešov

2003

Príprava vedúcich pedagogických pracovníkov: Individuálna integrácia žiakov, MPC Prešov 

2007

II. kvalifikačná skúška: Tvorenie úloh na rozvoj čítania s porozumením na hodinách vlastivedy, MPC Prešov

2002: Základy obsluhy výpočtovej techniky, AV Michalovce

2002: Priebežné vzdelávanie Škola ako právnická osoba, MPC Prešov

2006: Priebežné vzdelávanie Etická výchova pre I. stupeň základných škôl, MPC Prešov

2007: Priebežné vzdelávanie Rozvoj čitateľskej gramotnosti, MPC Prešov

2007: Priebežné vzdelávanie Stratégie riadenia metodického združenia na 1. stupni ZŠ, MPC Prešov

2008: Priebežné vzdelávanie Možnosti edukácie detí so špeciálno-pedagogickými potrebami v ZŠ, MPC Prešov

Priebeh zamestnaní:

1984 - 1986  Miestne kultúrne stredisko Pavlovce nad Uhom

1990 - 2005  Základná škola s materskou školou Palín

2005            Základná škola s materskou školou Pavlovce nad Uhom

 

Skúsenosti s riadením:

1993-1995         Vedúca Metodického združenia pri ZŠ Palín

1995 - 2000       Zástupkyňa riaditeľky ZŠ Palín

2000 - 2005       Riaditeľka ZŠ Palín

2005 - 2006       Vedúca Metodického združenia 1. a 2. ročníka pri ZŠ s MŠ Pavlovce nad Uhom

2006                 Zástupkyňa riaditeľa pre 1. stupeň, ZŠ s Mš Pavlovce nad Uhom

 

Publikačná činnosť:

Tvorenie úloh na rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách vlastivedy vo 4. ročníku ZŠ in Naša škola č. 5 - 6, šk. rok 2007/2008, ročník IX; Pamiko spol. s r.o. Bratislava; s. 34 -41.
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one