***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Rozvoj čitateľskej gramotnosti na hodinách vlastivedy vo 4. ročníku.
Mgr. Jozefína Kočanová
Anotácia: I. stupeň základnej školy má dôležitú úlohu: učiť žiakov učiť sa a pracovať s textom. Čítanie s porozumením je dôležitou podmienkou jej zvládnutia. Má zaberať rovnaké miesto, ako zdokonaľovanie techniky čítania, nadobúdanie počítačových zručností, rozvíjanie komunikačných schopností či tvorivosti. A nemalo by sa obmedzovať len na vyučovacie hodiny slovenského jazyka a literatúry, ale malo by sa stať aj súčasťou vyučovania prírodovedy a vlastivedy.
 
Kľúčové pojmy: Čitateľská gramotnosť. Procesy čitateľskej gramotnosti. Literarány text. Informačný text. Súvislý a nesúvislý text. Úlohy na rozvoj čitateľskej gramotnosti.
Európska rada na Lisabonskom európskom samite uviedla ambiciózny program, ktorého hlavným cieľom bolo, aby sa Európa stala najkonkurenčnejšou ekonomikou vo svete, založenou na dynamickom vzdelávaní a schopnou sústavne ekonomicky rásť. Vzdelávanie a príprava na povolanie majú hrať v tomto procese podstatnú úlohu. Jedným zo strategických cieľov v tejto oblasti je do roku 2010 dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu vo vzdelávacích a školských procesoch, aby sa Európa stala uznávanou svetovou špičkou vo vzdelávaní. Tomu by malo pomôcť trinásť hlavných zámerov zoskupených do 3 širších strategických cieľov, ktoré boli prezentované na Štokholmskom samite 13. júla 2001. Jedným z cieľov i indikátorov hodnotenia pokroku v napĺňaní týchto cieľov sa stala čitateľská gramotnosť ako požadovaná kľúčová kompetencia.
Gramotnosť má v informačnej spoločnosti významnú pozíciu. Pretože narastá množstvo informácií, ktoré je potrebné vedieť vyhľadať, spracovať, vyhodnotiť a použiť, schopnosť efektívne s nimi narábať sa stala nevyhnutnosťou. Preto medzinárodná štúdia PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study), ktorá skúma čitateľskú gramotnosť 9 – 10 ročných žiakov, rozumie pod týmto pojmom (čitateľská gramotnosť) „schopnosť porozumieť a aktívne používať také písomné jazykové formy, ktoré spoločnosť vyžaduje, alebo ktoré majú hodnotu pre jednotlivca. Pri čítaní čitatelia dokážu konštruovať význam z rozmanitých textov. Čítajú za účelom vzdelávania sa, účasti v čitateľskej komunite alebo pre zábavu“ (Obrancová a i., 2004, str. 8).
1. proces čítania s porozumením:
Porozumenie explicitne vyjadreným informáciám a ich vyhľadávanie.
 
Príklad zatvorenej polytomickej úlohy (s výberom odpovede):
 
Čo je zmenšený obraz krajiny?
a)      znak
b)      mierka
c)      mapa
d)     sever
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová zmenšený obraz krajiny .
2.      Určiť, že je to mapa.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   c)
o       Možné nesprávne odpovede:                  a)         b)         d)
 
Príklad zatvorenej dichotomickej úlohy (výber odpovede spomedzi ÁNO – NIE):
 
Je mapa zmenšený obraz krajiny?
                        ÁNO                          NIE
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová mapazmenšený obraz krajiny .
2.      Určiť, že mapa je zmenšený obraz krajiny.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   áno
o       Možné nesprávne odpovede:                   nie
 
Príklad zatvorenej priraďovacej úlohy:
 
Priraď k slovám na ľavej strane správne výrazy z pravej strany (na čiaru napíš číslo odpovede):
a)      mapa ...............                                  1. nížiny         
b)      sever ...............                                  2. zmenšený obraz krajiny
c)      zelená farba .................                     3. rieky a jazerá
d)     modrá farba ................                      4. horný okraj mapy
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová mapa, sever, zelená farba, modrá farba .
2.      Priradiť k nim správne výrazy.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:           a) – 2               b) – 4              c) – 1               d) – 3
o       Možné nesprávne odpovede:       Iné kombinácie.
 
Príklad produkčnej otvorenej úlohy so stručnou odpoveďou:
 
Ako nazývame zmenšený obraz krajiny?
 
.......................................................................................................................................................
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť kľúčové slová zmenšený obraz krajiny .
2.      Určiť, že zmenšený obraz krajiny je mapa.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:mapa
o       Možné nesprávne odpovede:Iné slová, slovné spojenia a vety.
 
Príklad doplňovacej otvorenej úlohy so stručnou odpoveďou:
 
V nasledujúcej vete doplň chýbajúce slová:
 
...................................... je zmenšený .......................................... krajiny.
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová zmenšenýkrajiny .
2.      Určiť, že vo vete chýbajú slová mapa a obraz.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:mapa, obraz
o       Možné nesprávne odpovede: Iné slová a slovné spojenia.
 
Úlohu obmeníme, ak žiakovi ponúkneme možnosti odpovedí:
 
V nasledujúcej vete doplň chýbajúce slová:
 
...................................... je zmenšený ............................... krajiny.
a)      Mapou, obrazy
b)      mapa, obrazom
c)      Mapa, obraz
d)     Mapy, obrazy
 
 • Riešenie:
1.      Zistiť, že možnosti a), b), d) sú gramaticky nesprávne.
2.      Vylúčením nesprávnych odpovedí dospieť k správnemu riešeniu.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   c)
o       Možné nesprávne odpovede:                   a)         b)         d)
 
Vo všetkých úlohách 1. procesu čítania s porozumením stačí nájsť kľúčové slová a pomocou nich získať požadovanú informáciu.
2. proces čítania s porozumením:
Vyvodenie priamych záverov.
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak vyvodiť záver, že jedna udalosť je príčinou druhej:
 
V texte nájdi vetu, ktorá vysvetľuje, prečo znaky na mape nahrádzajú mestá, pohoria, rieky, jazerá a cesty. Napíš ju:
 
.......................................................................................................................................................
 • Forma úlohy: Otvorená so stručnou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte pomocou kľúčových slov  príslušný odsek.
2.      Z prečítaných viet vyvodiť záver, že je to preto, lebo mapa je zmenšený obraz krajiny a na označenie dôležitých miest je potrebné používať značky.
 • Hodnotenie:
  • Správna odpoveď:
Mapa je zmenšený obraz krajiny.          alebo   Na mape vyzerá krajina tak, ako by sme ju videli z veľkej výšky.
 • Možné nesprávne odpovede:Všetky ostatné vety v texte.
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak stanoviť, čo je hlavným zmyslom rady čiastkových argumentov:
 
Prečítaj si druhý odsek. Je pravda, že na všetkých mapách je sever hore a juh dole?
 
                                   ÁNO                          NIE
 
 • Forma úlohy: Zatvorená dichotomická.
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte druhý odsek alebo ho vyhľadať pomocou kľúčových slov.
2.      Z prečítaných viet vyvodiť záver, že správna odpoveď je nie, pretože na niektorých mapách je sever inde.
 • Hodnotenie:
  • Správna odpoveď:                             nie
 • Možné nesprávne odpovede:            áno
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak určiť, k čomu sa vzťahuje zámeno:
 
Prečítaj si druhú vetu v texte.
    Na čo myslíme, keď hovoríme „ako by sme ju videli“?
a)      na mapu
b)      na krajinu
c)      na výšku
d)     na mierku
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte 2. vetu: „Na mape vyzerá krajina tak, ako by sme ju videli z veľkej výšky.“
2.      Vyvodiť záver, že zámeno ju sa vzťahuje na slovo krajina.
 • Hodnotenie:
  • Správna odpoveď:                             b)
  • Možné nesprávne odpovede:a)         c)         d)
 
3. proces čítania s porozumením:
Interpretácia a integrácia myšlienok a informácií.
 
Príklad úlohy na porovnanie a uvedenie do kontrastu informácií z textu:
Akej farby bude krajina na mape, ak je vyššia ako nížina, ale nedosahuje výšku najvyšších častí pohorí?
a)      zelenej farby
b)      svetlohnedej farby
c)      tmavohnedej farby
d)     modrej farby
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Zistiť, akou farbou je na mape vyznačená nížina.
2.      Zistiť, čo na mape označuje modrá farba.
3.      Vylúčiť odpovede a) a d)
4.      Uvedomiť si, že vyššie časti územia tvoria vysočiny.
5.      Uvedomiť si, že územie je nižšie ako najvyššie častí pohorí.
6.      Vylučovaním určiť správnu odpoveď
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                       b)
o       Možné nesprávne odpovede:       a)         c)         d)
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak uvažovať o možnom využití informácií z textu v reálnom živote:
 
Čo môžeš zistiť z mapy pomocou jej mierky? Uveď jeden konkrétny príklad:
 
 
   ....................................................................................................................................................
 
 • Forma úlohy: Otvorená so štruktúrovanou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si, čo je to mierka mapy a  na čo je určená.
2.      Predstaviť si situáciu z reálneho života (z vlastnej skúsenosti, z prenesenej skúsenosti alebo ktorá by reálne mohla nastať v budúcnosti).
3.      Posúdiť, či je v danej situácii možné použiť mapu a mierku mapy.
4.      Sformulovať odpoveď.
 
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:Každá, ktorá uvádza príklad a  podľa ktorej sa získa informácia z mapy použitím jej mierky. Napr: Vzdialenosti medzi mestami, dĺžku pohoria alebo rieky a pod. Príklad má byť konkrétny – vzdialenosť medzi Košicami a Prešovom a pod.
o       Čiastočne správna odpoveď:Ktorá uvádza len zovšeobecnenie použitia mierky mapy bez konkrétneho príkladu, napr. vieme odmerať, ako ďaleko sú od seba miesta v skutočnej krajine.
o       Možné nesprávne odpovede:Nereálne situácie a situácie, ktoré nesúvisia s témou a v ktorých nie je potrebné alebo možné použiť mierku mapy.
4. proces čítania s porozumením:
Skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu.
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak posúdiť úplnosť a zrozumiteľnosť informácií v texte:
 
Vieš z textu zistiť, ako sa používa mierka mapy? Svoju odpoveď zdôvodni.
 
    ...................................................................................................................................................
 
 • Forma úlohy: Otvorená so širokou neštruktualizovanou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Hľadať v texte pomocou kľúčový slov mierka mapy príslušný odsek.
2.      Uvedomiť si, čo je mierka mapy.
3.      Prečítať si text a zvážiť, či je v ňom požadovaná informácia.
4.      Presvedčiť sa, že pomocou nej viem použiť mierku mapy na odmeranie vzdialenosti medzi miestami v krajine.
5.      Zdôvodniť odpoveď.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:Kladná odpoveď so zdôvodnením, napr.: Áno, v texte je taká informácia. Na prúžok papiera nakreslím mierku mapy a odmeriam ním vzdialenosť medzi dvoma miestami v krajine.
o        Čiastočne správna odpoveď: Kladná odpoveď bez zdôvodnenia.
o       Možné nesprávne odpovede:Záporná odpoveď alebo odpoveď nesúvisiaca s otázkou.
 
Príklad úlohy, v ktorej žiak uvažuje nad použitými jazykovými prostriedkami:
 
Vo vete „Zelená farba označuje nížiny.“ nahraď hrubo vytlačené slovo slovom s podobným významom:
a)      pohorie
b)      roviny
c)      rovinami
d)     pohoria
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si prenesený význam slova nížina  a gramatické vzťahy vo vete.
2.      Vylučovaním dospieť k správnej odpovedi.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                       b)
o       Možné nesprávne odpovede:       a)         c)         d)
 
Úlohu môžeme obmeniť na otvorenú produkčnú úlohu so stručnou odpoveďou:
 
Nájdi v texte k slovu roviny slovo s podobným významom.
 
     ..................................................................................................................................................
 • Forma úlohy: Otvorená so stručnou produkčnou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si obsah slovného spojenia podobný význam.
2.      Uvedomiť si obsah slova roviny.
3.      Hľadať v texte slovo, ktoré svojim obsahom zodpovedá slovu roviny.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:nížiny
o       Možné nesprávne odpovede:Iné slová alebo slovné spojenia.
Nájdi v texte k slovu nížiny slovo opačného významu.
 
    ...................................................................................................................................................
 • Forma úlohy: Otvorená so stručnou produkčnou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si obsah slovného spojenia opačný význam.
2.      Uvedomiť si obsah slova nížiny.
3.      Hľadať v texte slovo, ktoré je svojim obsahom protikladom k slovu nížiny.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:vysočiny
o       Možné nesprávne odpovede:Iné slová alebo slovné spojenia.
 
Príklad úlohy, v ktorej žiak hodnotí obsah textu:
 
Čo vyplýva z vety „Mapy sa zvyčajne kreslia tak, že sever je na hornom okraji a juh na dolnom okraji.“ ?
a)      Sever je hore a juh dole.
b)      Mapy sa kreslia na okraji.
c)      Okraj je na severe a juhu.
d)     Sever je hore alebo dole.
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si význam vety „Mapy sa zvyčajne kreslia tak, že sever je na hornom okraji a juh na dolnom okraji.“
2.      Zhodnotiť obsah viet a) – d) a porovnať ho s obsahom vety uvedenej v úlohe.
3.      Vylučovaním dospieť k správnej odpovedi.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   a)
o       Možné nesprávne odpovede:                   b)         c)         d)
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak opísať, ako výber prídavného mena ovplyvňuje význam:
 
Čo vyjadruje hrubo vytlačené slovo vo vete „Mapa je zmenšený obraz krajiny“?
a)      Obraz krajiny je menší ako mapa.
b)      Mapa je väčšia ako krajina.
c)      Obraz mapy je väčší ako krajina.
d)     Krajina je väčšia ako mapa.
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si význam vety „Mapa je zmenšený obraz krajiny.“
2.      Zhodnotiť a porovnať význam viet a) – d).
3.      Vylúčením nesprávnych viet nájsť správnu odpoveď.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                      d)
o       Možné nesprávne odpovede:       a)         b)         c)
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one