***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Úlohy na 1. proces čítania s porozumením

1. proces čítania s porozumením:
Porozumenie explicitne vyjadreným informáciám a ich vyhľadávanie.
 
Príklad zatvorenej polytomickej úlohy (s výberom odpovede):
 
Čo je zmenšený obraz krajiny?
a)      znak
b)      mierka
c)      mapa
d)     sever
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová zmenšený obraz krajiny .
2.      Určiť, že je to mapa.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   c)
o       Možné nesprávne odpovede:                  a)         b)         d)
 
Príklad zatvorenej dichotomickej úlohy (výber odpovede spomedzi ÁNO – NIE):
 
Je mapa zmenšený obraz krajiny?
                        ÁNO                          NIE
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová mapazmenšený obraz krajiny .
2.      Určiť, že mapa je zmenšený obraz krajiny.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   áno
o       Možné nesprávne odpovede:                   nie
 
Príklad zatvorenej priraďovacej úlohy:
 
Priraď k slovám na ľavej strane správne výrazy z pravej strany (na čiaru napíš číslo odpovede):
a)      mapa ...............                                  1. nížiny         
b)      sever ...............                                  2. zmenšený obraz krajiny
c)      zelená farba .................                     3. rieky a jazerá
d)     modrá farba ................                      4. horný okraj mapy
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová mapa, sever, zelená farba, modrá farba .
2.      Priradiť k nim správne výrazy.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:           a) – 2               b) – 4              c) – 1               d) – 3
o       Možné nesprávne odpovede:       Iné kombinácie.
 
Príklad produkčnej otvorenej úlohy so stručnou odpoveďou:
 
Ako nazývame zmenšený obraz krajiny?
 
.......................................................................................................................................................
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť kľúčové slová zmenšený obraz krajiny .
2.      Určiť, že zmenšený obraz krajiny je mapa.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:mapa
o       Možné nesprávne odpovede:Iné slová, slovné spojenia a vety.
 
Príklad doplňovacej otvorenej úlohy so stručnou odpoveďou:
 
V nasledujúcej vete doplň chýbajúce slová:
 
...................................... je zmenšený .......................................... krajiny.
 
 • Riešenie:
1.      Nájsť v texte kľúčové slová zmenšenýkrajiny .
2.      Určiť, že vo vete chýbajú slová mapa a obraz.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:mapa, obraz
o       Možné nesprávne odpovede: Iné slová a slovné spojenia.
 
Úlohu obmeníme, ak žiakovi ponúkneme možnosti odpovedí:
 
V nasledujúcej vete doplň chýbajúce slová:
 
...................................... je zmenšený ............................... krajiny.
a)      Mapou, obrazy
b)      mapa, obrazom
c)      Mapa, obraz
d)     Mapy, obrazy
 
 • Riešenie:
1.      Zistiť, že možnosti a), b), d) sú gramaticky nesprávne.
2.      Vylúčením nesprávnych odpovedí dospieť k správnemu riešeniu.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   c)
o       Možné nesprávne odpovede:                   a)         b)         d)
 
Vo všetkých úlohách 1. procesu čítania s porozumením stačí nájsť kľúčové slová a pomocou nich získať požadovanú informáciu.
21.09.2008 15:00:46
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one