***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Úlohy na 4. proces čítania s porozumením

4. proces čítania s porozumením:
Skúmanie a hodnotenie obsahu, jazyka a prvkov textu.
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak posúdiť úplnosť a zrozumiteľnosť informácií v texte:
 
Vieš z textu zistiť, ako sa používa mierka mapy? Svoju odpoveď zdôvodni.
 
    ...................................................................................................................................................
 
 • Forma úlohy: Otvorená so širokou neštruktualizovanou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Hľadať v texte pomocou kľúčový slov mierka mapy príslušný odsek.
2.      Uvedomiť si, čo je mierka mapy.
3.      Prečítať si text a zvážiť, či je v ňom požadovaná informácia.
4.      Presvedčiť sa, že pomocou nej viem použiť mierku mapy na odmeranie vzdialenosti medzi miestami v krajine.
5.      Zdôvodniť odpoveď.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:Kladná odpoveď so zdôvodnením, napr.: Áno, v texte je taká informácia. Na prúžok papiera nakreslím mierku mapy a odmeriam ním vzdialenosť medzi dvoma miestami v krajine.
o        Čiastočne správna odpoveď: Kladná odpoveď bez zdôvodnenia.
o       Možné nesprávne odpovede:Záporná odpoveď alebo odpoveď nesúvisiaca s otázkou.
 
Príklad úlohy, v ktorej žiak uvažuje nad použitými jazykovými prostriedkami:
 
Vo vete „Zelená farba označuje nížiny.“ nahraď hrubo vytlačené slovo slovom s podobným významom:
a)      pohorie
b)      roviny
c)      rovinami
d)     pohoria
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si prenesený význam slova nížina  a gramatické vzťahy vo vete.
2.      Vylučovaním dospieť k správnej odpovedi.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                       b)
o       Možné nesprávne odpovede:       a)         c)         d)
 
Úlohu môžeme obmeniť na otvorenú produkčnú úlohu so stručnou odpoveďou:
 
Nájdi v texte k slovu roviny slovo s podobným významom.
 
     ..................................................................................................................................................
 • Forma úlohy: Otvorená so stručnou produkčnou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si obsah slovného spojenia podobný význam.
2.      Uvedomiť si obsah slova roviny.
3.      Hľadať v texte slovo, ktoré svojim obsahom zodpovedá slovu roviny.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:nížiny
o       Možné nesprávne odpovede:Iné slová alebo slovné spojenia.
Nájdi v texte k slovu nížiny slovo opačného významu.
 
    ...................................................................................................................................................
 • Forma úlohy: Otvorená so stručnou produkčnou odpoveďou.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si obsah slovného spojenia opačný význam.
2.      Uvedomiť si obsah slova nížiny.
3.      Hľadať v texte slovo, ktoré je svojim obsahom protikladom k slovu nížiny.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:vysočiny
o       Možné nesprávne odpovede:Iné slová alebo slovné spojenia.
 
Príklad úlohy, v ktorej žiak hodnotí obsah textu:
 
Čo vyplýva z vety „Mapy sa zvyčajne kreslia tak, že sever je na hornom okraji a juh na dolnom okraji.“ ?
a)      Sever je hore a juh dole.
b)      Mapy sa kreslia na okraji.
c)      Okraj je na severe a juhu.
d)     Sever je hore alebo dole.
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si význam vety „Mapy sa zvyčajne kreslia tak, že sever je na hornom okraji a juh na dolnom okraji.“
2.      Zhodnotiť obsah viet a) – d) a porovnať ho s obsahom vety uvedenej v úlohe.
3.      Vylučovaním dospieť k správnej odpovedi.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                                   a)
o       Možné nesprávne odpovede:                   b)         c)         d)
 
Príklad úlohy, v ktorej má žiak opísať, ako výber prídavného mena ovplyvňuje význam:
 
Čo vyjadruje hrubo vytlačené slovo vo vete „Mapa je zmenšený obraz krajiny“?
a)      Obraz krajiny je menší ako mapa.
b)      Mapa je väčšia ako krajina.
c)      Obraz mapy je väčší ako krajina.
d)     Krajina je väčšia ako mapa.
 
 • Forma úlohy: Zatvorená polytomická.
 • Riešenie:
1.      Uvedomiť si význam vety „Mapa je zmenšený obraz krajiny.“
2.      Zhodnotiť a porovnať význam viet a) – d).
3.      Vylúčením nesprávnych viet nájsť správnu odpoveď.
 • Hodnotenie:
o       Správna odpoveď:                      d)
o       Možné nesprávne odpovede:       a)         b)         c)
21.09.2008 15:03:27
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one