***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Tematický plán sa týka predmetu Vlastiveda vo 4. ročníku ZŠ. Je vypracovaný v súlade s učebnými osnovami predmetu. Sú v ňom zahrnuté pojmy, ktoré si žiak mal osvojiť v 3. ročníku a nové ciele podľa jednotlivých tematických celkov. Plán nie je spracovaný časovo. Pretože v predmete vlastivida nie je schválený vzdelávací štandrad, tento tematický plán len navrhuje rozsah vedomostí a zručností, ktoré má žiak získať vo 4. ročníku v súlade s obsahom učiva.

Tematický celok:                       SLOVENSKO   MOJA   VLASŤ      

Kognitívne ciele vyplývajúce z učebných osnov:

1. Osvojiť si základné geografické poznatky a ich vzájomné súvislosti.

2. Poznávať minulosť.

Psychomotorické ciele vyplývajúce z učebných osnov:

1. Nadobúdať zručnosti pracovať s mapou.

Afektívne ciele vyplývajúce z učebných osnov:

1. Nadobúdať kladný vzťah k prírode.

2. Uvedomiť si potrebu jednoty, tolerancie a spolupráce medzi obyvateľmi Slovenska.

3. Upevňovať národnú hrdosť, vzťah ku kultúrnym hodnotám národa.

Tematický podcelok:               1.  SLOVENSKO   NA   MAPE
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
I. Orientácia v okolí školy:
Krajina rovinatá, hornatá. Obzor, smer poludňajšieho tieňa, smerová ružica. Svetové strany – značenie a spôsob ich určovania, určovanie smeru vo voľnej, v zastavanej krajine, použitie kompasu, orientácia v krajine podľa prírodných znakov (stromy, mach, mravenisko).
III. Širšie okolie obce:
Turistické značky, plán a mapa.
Matematika
III. Numerácia prirodzených čísel v obore do 10 000
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Jednotky dĺžky mm, cm, dm, m, km.
Oboznámiť sa s jednotkou dĺžky kilometer.
Kognitívne ciele:
 1. Vysvetliť, čo je to mapa.
 2. Určiť na mape svetové strany sever, juh, východ, západ.
 3. Uviesť príklad, ako využívame mierku mapy.
 4. Pomenovať farbu, ktorou sú na mape vyznačené nížiny a ktorou vysočiny.
 5. Vyjadriť inými slovom rovinatá krajina (rovina, nížina) a hornatá krajina (pohorie, vysočina).
 6. Priradiť k názvom značky a mape: mesto (krajské mesto), jaskyňa, rieka.
 7. Používať značky na mape.
Psychomotorické ciele:
 1. Nájsť na mape podľa farby nížiny a vysočiny a prečítať ich názov.
 2. Nájsť na mape podľa značiek krajské mestá Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov.
 3. Určiť na mape, ktorým smerom od Bratislavy (Košíc, Prešova ...) leží Banská Bystrica (Košice, Prešov ....).
 4. Nájsť podľa značiek na mape mesto, rieku, jaskyňu.
 5. Nájsť podľa značiek na mape mestá na severe, juhu, východe a západe Slovenska.
 6. Preniesť opakovane mierku mapy na pásik papiera a odmerať vzdialenosť medzi krajskými mestami.
Afektívne ciele:
 1. Pomáhať spolužiakom pri orientácii na mape.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať.
 3. Chápať obsah a zmysel prečítaného textu.
 4. Vyjadriť sa k téme.
Tematický podcelok:                       2. PRÍRODA   SLOVENSKA
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
I. Orientácia v okolí školy
Krajiny rovinatá, hornatá. Jeseň – zmeny v krajine domova, práce na poli, v sadoch a záhradách, správanie sa zvierat.
II. Naša obec
Poľnohospodárska výroba v obci a v blízkom okolí. Starostlivosť o životné prostredie.
Zimné mesiace. Jar – zmeny v krajine domova.
III. Širšie okolie obce
Reliéf krajiny, pozorovanie a opis miestnej krajiny, zalesnenie miestnej krajiny, význam a ochrana lesa. Vodstvo v krajine, jeho využitie, zásobovanie a šetrenie pitnou vodou.
Poznávanie poľnohospodárskych kultúr v miestnej krajine.
Zásahy človeka do prírody, chránené objekty v krajine.
PRÍRODOVEDA
I. Veci okolo nás
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Meranie teploty vzduchu kvapalinovým teplomerom, na ktorom najmenší dielik stupnice zodpovedá 1˚C.
Meranie teploty vzduchu počas dňa. Zápis do tabuľky.
Poznať jednotku teploty, jej značku a rozumieť znamienku + - pre označovanie teploty.
Zmerať teplotu vzduchu laboratórnym teplomerom. Zapísať výsledky merania do tabuľky.
II. Látky a ich vlastnosti
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Voda. Výskyt vody v prírode. Voda v skupenstve pevnom, kvapalnom a plynnom (vodná para). Obeh vody v prírode.
Vzduch. Vzduch ako reálne existujúca látka, ktorá má určité fyzikálne vlastnosti –vietor (prúdiaci vzduch).
Poznať zmeny skupenstva vody.
Opísať obeh vody v prírode na obraze.
 
 
Poznať základné vlastnosti vzduchu.
III. Z neživej prírody
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Pôda. Pôdy, ich zloženie, vlastnosti. Pozorovanie pôdy na zemskom povrchu v pôdnom odkryve. Potreba starať sa o pôdu, a tak zachovať jej úrodnosť.
Vysvetliť význam ochrany pôdy a uviesť príklad.
IV. Zo živej prírody - Živočíchy
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Znaky života zvierat v porovnaní s človekom: potrebná primeraná teplota vzduchu, prijímanie vody a poravy.
Porovnať výskyt živočíchov v prírode na jar a v zime v závislosti od teploty prostredia.
Vysvetliť význam vody a potravy pre živočíchov.
Vysvetliť význam živočíchov pre človeka.
Poznať dva spôsoby ochrany živočíchov.
IV. Zo živej prírody – Rastliny a huby
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Znaky života rastlín: potrebná primeraná teplota okolia, svetlo, výživa ...
Ochrana rastlín.
Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu.
Opísať výživu rastlín na obrázku v učebnici.
Vymenovať znaky života rastlín.
Vysvetliť význam rastlín pre človeka.
Poznať tri chránené rastliny.
PPRACOVNÉ   VYUČOVANIE
II. Poznávanie úžitkových rastlín
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Rýchlenie rastu rastlín teplom.
Poznať význam tepla pre rast rastlín.
III. Pokusy a pozorovania v kútiku živej prírody
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Poznávanie úžitkových rastlín.
Poznať viac druhov úžitkových rastlín.
Kognitívne ciele:
 1. Uviesť, že Slovensko je v Európe a je členom Európskej únie.
 2. Pomenovať susedné štáty Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko.
 3. Vysvetliť, že povrch SR tvoria nížiny a vysočiny.
 4. Dokázať na príklade, že v SR sa striedajú štyri ročné obdobia.
 5. Vysvetliť na príklade rozdiel medzi počasím na nížine a v pohoriach.
 6. Pomenovať farbu, ktorou sú na mape vyznačené rieky, jazerá a vodné nádrže.
 7. Pomenovať farbu, ktorou sú na mape vyznačené nižšie a vyššie pohoria (svetlohnedá, tmavohnedá).
 8. Uviesť príklad vysokého pohoria.
 9. Porovnať podľa intenzity farby výšku pohoria napr. Malé Karpaty (Vihorlat, Štiavnické vrchy) a Tatry.
 10. Vysvetliť, že úrodnosť pôdy závisí od jej polohy v nížinách alebo vysočinách.
 11. Porovnať úrodné a málo úrodné oblasti podľa farby na mape (nížiny, vysočiny).
 12. Uviesť, že Váh je najdlhšia slovenská rieka.
 13. Uviesť po 1 príklade výskytu rastlín a živočíchov v nížinách a po 1 vo vysočinách.
 14. Uviesť po 2 príklady prírodných spoločenstiev v nížinách (polia, lúky, listnaté lesy) a vysočinách ) listnaté, zmiešané a ihličnaté lesy, horské lúky, skaly) bez aktívneho používania pojmu prírodné spoločenstvo.
 15. Uviesť 1 príklad ochrany životného prostredia v SR.
Psychomotorické ciele:
 1. Nájsť a ukázať na mape Európy Slovenskú republiku.
 2. Podľa znakov na mape ukázať hranicu SR.
 3. Nájsť, ukázať a pomenovať štáty, s ktorými hraničí SR.
 4. Nájsť a ukázať na mape podľa zelenej a hnedej farby oblasti s teplejším a chladnejším počasím.
 5. Nájsť a ukázať na mape podľa zelenej a hnedej farby úrodné a menej úrodné oblasti.
 6. Nájsť a ukázať na mape nížiny.
 7. Nájsť a ukázať na mape vysočiny.
 8. Porovnať podľa intenzity farby na mape výšku pohorí.
 9. Nájsť a ukázať na mape najvyššie pohorie Tatry.
 10. Nájsť a ukázať na mape rieku Váh od prameňa po ústie do Dunaja.
 11. Nájsť a ukázať na mape rieku na severe, juhu, východe a západe SR.
 12. Nájsť a ukázať na mape vodnú nádrž, napr. Oravskú priehradu, Liptovskú Maru, Zemplínsku šíravu alebo Gabčíkovo a pomenovať ju.
 13. Dokázať podľa mapy, že väčšina slovenských riek pramení v pohoriach.
 14. Nájsť a ukázať na mape 3 chránené územia – národné parky a pomenovať ich.
Afektívne ciele:
 1. Rozvíjať schopnosť aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať a klásť otázky.
 3. Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti.
 4. Efektívne využívať skupinovú prácu.
 5. Prehlbovať kritické myslenie na podporu ochrany životného prostredia.
 6. Rozvíjať vzťah nielen k ohrozenej prírode, ale aj k zdravej krajine.
 7. Prehlbovať záujem o predmet vlastiveda.
Tematický podcelok:                3. OBYVATEĽSTVO   A  JEHO   ČINNOSŤ
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
I. Orientácia v okolí školy:
Krajina vidiecka, mestská.
 
II. Naša obec
Sídliská a rodinné domy. Najvýznamnejšie objekty a pamätihodnosti v obci, národné kultúrne pamiatky v obci a v blízkom okolí.
Doprava, druhy dopravy v obci, dopravné prostriedky.
Poľnohospodárska a priemyselná výroba v obci a v blízkom okolí, obchodná sieť a služby v obci.
Kultúra, etografia a minulosť obce. Múzeum, historicky významné objekty v obci a v blízkom okolí.
Starostlivosť o životné prostredie.
Ľudové zvyky a tradície.
 
III. Širšie okolie obce:
Zalesnenie miestnej krajiny, význam a ochrana lesa.
Vodstvo v krajine, jeho využitie.
Poznávanie poľnohospodárskych kultúr, práca poľnohospodárov.
Sídla v krajine, dopravné cesty, vedenia a prívody. Zásahy človeka do prírody.
Naša vlasť – názov, štátny znak a zástava. Národnosti žijúce na území Slovenskej republiky.
Kognitívne ciele:
 
 1. Určiť najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice.
 2. Pomenovať najstaršie slovenské mesto Trnava.
 3. Uviesť, že väčšina obyvateľov SR žije v mestách.
 4. Vysvetliť, prečo sú nížiny najvhodnejšie na pestovanie rastlín a chov zvierat.
 5. Uviesť, že doliny a kotliny sú menej úrodné.
 6. Uviesť, že v lesoch sa ťaží drevo.
 7. uviesť, že na Slovensku sa vyrábajú stroje, chemikálie, oceľ a potraviny (autá, benzín, železo, potraviny).
 8. Priradiť znak letiska k jeho pojmu.
 9. Priradiť znaky pre diaľnice, hlavné cesty, cesty a železnice k ich pojmom.
 10. Uviesť, že na Slovensku sa tovar a ľudia prepravujú po hlavných cestách a diaľniciach, po železnici, loďami po Dunaji a letecky.
 11. Uviesť príklad letiska – Bratislava.
 12. Priradiť znaky hradu, zámku a zrúcaniny hradu k ich pojmom.
 13. Uviesť 1 príklad ľudového zvyku (napríklad vianočný alebo veľkonočný).
 14. Uviesť, že hrady, zámky, kaštiele a kostoly sú pamiatkami na život v minulosti.
Psychomotorické ciele:
 
 1. Nájsť a ukázať na mape mestá Bratislava, Košice, Trnava a ostatné krajské mestá.
 2. Nájsť a ukázať na mape podľa zelenej farby nížin najúrodnejšie oblasti.
 3. Nájsť a ukázať na mape podľa tmavohnedej farby vysokých pohorí najmenej úrodné oblasti.
 4. Nájsť a ukázať na mape lesov oblasti, kde sa ťaží drevo.
 
 1. Nájsť, ukázať na mape národných parkov a pomenovať 3 národné parky.
 2. Nájsť a ukázať na mape ciest a železníc Slovenska kadiaľ vedú diaľnice hlavné cesty.
 3. Nájsť a ukázať na mape ciest a železníc Slovenska kadiaľ vedie hlavná železnica.
 4. Nájsť a ukázať na mape hradov a zámkov hrad a zrúcaninu hradu a pomenovať ich.
Afektívne ciele:
 
 1. Rozvíjať schopnosť aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať a klásť otázky.
 3. Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti.
 4. Efektívne využívať skupinovú prácu.
 5. Prehlbovať kritické myslenie na podporu ochrany životného prostredia.
 6. Rozvíjať vzťah nielen k ohrozenej prírode, ale aj k zdravej krajine.
 7. Prostredníctvom ľudových rozprávok, povestí, piesní, prísloví a porekadiel prehlbovať záujem o predmet vlastiveda.
 8. Uvedomovať si svoju kultúrnu identitu, korene a tradície.
 9. Vytvárať záujem o artefakty v múzeách, hradoch a zámkoch.
Tematický podcelok:               4. SLOVENSKO   V  MINULOSTI   A  DNES
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
II. Naša obec
Významné objekty a pamätihodnosti v obci, národné kultúrne pamiatky v obci a blízkom okolí. Minulosť obce: múzeum, historicky významné objekty v obci a v blízkom okolí.
III. Širšie okolie obce
Naša vlasť – názov, štátny znak a zástava.
Prírodoveda
II. Z neživej prírody
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Hospodársky a dôležité horniny a nerasty – magnetovec. Základné vlastnosti vybraných prírodnín, ich vznik a využitie.
Opísať vlastnosti magnetovca (výroba železa).
Slovenský jazyk a literatúra (Čítanka pre 3. ročník)
Jozef Pavlovič: V šírom poli pomník stojí (M. R. Štefánik;, str. 134)
Štefan Krčméry: Milan Rastislav Štefánik (str. 135)
Kráľ Matej a cestár (str. 136)
Anton Habovštiak: Ako bol kráľ Matej na Orave (str. 152)
Kognitívne ciele:
 1. Pomenovať obdobia praveku: doba kamenná, doba bronzová, doba železná.
 2. Pomenovať základný znak doby kamennej – výroba nástrojov z kameňa a kostí zvierat.
 3. Pomenovať základný znak doby bronzovej – výroba medi, bronzu a zlata.
 4. Pomenovať základné znaky doby železnej – výroba železa, stavanie hradísk, Kelti – prvý známy národ na území Slovenska.
 5. Uviesť názvy prvých štátov na území Slovenska – Samova ríša a Veľká Morava.
 6. Vysvetliť prínos Konštantína a Metoda pre Slovanov – rozvoj vzdelania a vytvorenie slovanského písma hlaholika.
 7. Pomenovať najmocnejšieho vládcu Veľkej Moravy – Svätopluk.
 8. Pomenovať obyvateľov hradu – hradný pán s rodinou, vojenská družina, čeľaď (sluhovia).
 9. Uviesť, že hrady slúžili na ochranu ciest pred nepriateľmi a zbojníkmi.
 10. Pomenovať obyvateľov mesta v podhradí – mešťania (obchodníci a remeselníci) a mestská chudoba.
 11. Uviesť Uhorsko ako štát, do ktorého patrilo územie Slovenska po zániku Veľkej Moravy.
 12. Pomenovať prvého uhorského kráľa Štefana I.
 13. Uviesť meno mocného uhorského kráľa Mateja Korvína.
 14. Uviesť Turkov ako silných nepriateľov Uhorska.
 15. Uviesť názvy významných banských miest v Uhorsku – Banská Štiavnica a Kremnica.
 16. Uviesť koniec 1. svetovej vojny ako čas zániku Uhorska.
 17. Uviesť, že národ má svoj spoločný jazyk – Slováci majú spisovnú slovenčinu.
 18. Pomenovať Antona Bernoláka, ktorý sa ako prvý pokúsil zostaviť spisovnú slovenčinu.
 19. Pomenovať Ľudovíta Štúra, ktorý vytvoril spisovnú slovenčinu, ktorú používame dodnes.
 20. Vysvetliť, že Štúrova spisovná slovenčina sa rozšírila medzi ľuďmi pomocou kníh a novín.
 21. Pomenovať štát, ktorý vznikol po rozpade Uhorska – Československá republika.
 22. Uviesť meno Milana Rastislava Štefánika ako Slováka, ktorý sa zaslúžil o vznik Československa.
 23. Vysvetliť, že v 2. svetovej vojne bojovali Slováci proti nepriateľovi v Slovenskom národnom povstaní.
 24. Pomenovať 3 štátne symboly – štátna vlajka, štátny znak a štátna hymna SR.
 25.  
Psychomotorické ciele:
 1. Nakresliť časovú priamku s vyznačením doby kamennej, doby bronzovej a doby železnej.
 2. Nakresliť časovú priamku s vyznačením príchodu Slovanov, Samovej ríše a Veľkej Moravy.
 3. Ukázať na obrázku na stranách 32 – 33 hrad a podhradie, v podhradí radnicu a kostol.
 4. Nakresliť časovú priamku s vyznačením panovania Štefana I., Mateja Korvína a zániku Uhorska.
 5. Nájsť a ukázať na mape Slovenska banské mestá Banská Štiavnica a Kremnica.
 6. Nakresliť časovú priamku s vyznačením vzniku ČSR, SNP a vzniku SR.
Afektívne ciele:
 1. Rozvíjať schopnosť aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať a klásť otázky.
 3. Chápať obsah a zmysel prečítaného textu.
 4. Vyjadriť sa k téme.
 5. Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti.
 6. Efektívne využívať skupinovú prácu.
 7. Prehlbovať kritické myslenie.
 8. Prostredníctvom povestí prehlbovať záujem o históriu Slovenska a o predmet vlastiveda.
 9. Uvedomovať si svoju kultúrnu identitu, korene a tradície.
 10. Vytvárať záujem o artefakty v múzeách, hradoch a zámkoch.
 11. Rozvíjať tolerantnosť, ústretovosť ale aj schopnosť byť kritický k iným, chápať ich potreby a postoje.
 12. Prehlbovať rešpekt k ľudským právam.
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one