***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

2. Príroda Slovenska

Tematický podcelok:                       2. PRÍRODA   SLOVENSKA
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
I. Orientácia v okolí školy
Krajiny rovinatá, hornatá. Jeseň – zmeny v krajine domova, práce na poli, v sadoch a záhradách, správanie sa zvierat.
II. Naša obec
Poľnohospodárska výroba v obci a v blízkom okolí. Starostlivosť o životné prostredie.
Zimné mesiace. Jar – zmeny v krajine domova.
III. Širšie okolie obce
Reliéf krajiny, pozorovanie a opis miestnej krajiny, zalesnenie miestnej krajiny, význam a ochrana lesa. Vodstvo v krajine, jeho využitie, zásobovanie a šetrenie pitnou vodou.
Poznávanie poľnohospodárskych kultúr v miestnej krajine.
Zásahy človeka do prírody, chránené objekty v krajine.
PRÍRODOVEDA
I. Veci okolo nás
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Meranie teploty vzduchu kvapalinovým teplomerom, na ktorom najmenší dielik stupnice zodpovedá 1˚C.
Meranie teploty vzduchu počas dňa. Zápis do tabuľky.
Poznať jednotku teploty, jej značku a rozumieť znamienku + - pre označovanie teploty.
Zmerať teplotu vzduchu laboratórnym teplomerom. Zapísať výsledky merania do tabuľky.
II. Látky a ich vlastnosti
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Voda. Výskyt vody v prírode. Voda v skupenstve pevnom, kvapalnom a plynnom (vodná para). Obeh vody v prírode.
Vzduch. Vzduch ako reálne existujúca látka, ktorá má určité fyzikálne vlastnosti –vietor (prúdiaci vzduch).
Poznať zmeny skupenstva vody.
Opísať obeh vody v prírode na obraze.
 
 
Poznať základné vlastnosti vzduchu.
III. Z neživej prírody
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Pôda. Pôdy, ich zloženie, vlastnosti. Pozorovanie pôdy na zemskom povrchu v pôdnom odkryve. Potreba starať sa o pôdu, a tak zachovať jej úrodnosť.
Vysvetliť význam ochrany pôdy a uviesť príklad.
IV. Zo živej prírody - Živočíchy
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Znaky života zvierat v porovnaní s človekom: potrebná primeraná teplota vzduchu, prijímanie vody a poravy.
Porovnať výskyt živočíchov v prírode na jar a v zime v závislosti od teploty prostredia.
Vysvetliť význam vody a potravy pre živočíchov.
Vysvetliť význam živočíchov pre človeka.
Poznať dva spôsoby ochrany živočíchov.
IV. Zo živej prírody – Rastliny a huby
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Znaky života rastlín: potrebná primeraná teplota okolia, svetlo, výživa ...
Ochrana rastlín.
Vysvetliť význam koreňa pre rastlinu.
Opísať výživu rastlín na obrázku v učebnici.
Vymenovať znaky života rastlín.
Vysvetliť význam rastlín pre človeka.
Poznať tri chránené rastliny.
PPRACOVNÉ   VYUČOVANIE
II. Poznávanie úžitkových rastlín
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Rýchlenie rastu rastlín teplom.
Poznať význam tepla pre rast rastlín.
III. Pokusy a pozorovania v kútiku živej prírody
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Poznávanie úžitkových rastlín.
Poznať viac druhov úžitkových rastlín.
Kognitívne ciele:
 1. Uviesť, že Slovensko je v Európe a je členom Európskej únie.
 2. Pomenovať susedné štáty Česká republika, Poľsko, Ukrajina, Maďarsko, Rakúsko.
 3. Vysvetliť, že povrch SR tvoria nížiny a vysočiny.
 4. Dokázať na príklade, že v SR sa striedajú štyri ročné obdobia.
 5. Vysvetliť na príklade rozdiel medzi počasím na nížine a v pohoriach.
 6. Pomenovať farbu, ktorou sú na mape vyznačené rieky, jazerá a vodné nádrže.
 7. Pomenovať farbu, ktorou sú na mape vyznačené nižšie a vyššie pohoria (svetlohnedá, tmavohnedá).
 8. Uviesť príklad vysokého pohoria.
 9. Porovnať podľa intenzity farby výšku pohoria napr. Malé Karpaty (Vihorlat, Štiavnické vrchy) a Tatry.
 10. Vysvetliť, že úrodnosť pôdy závisí od jej polohy v nížinách alebo vysočinách.
 11. Porovnať úrodné a málo úrodné oblasti podľa farby na mape (nížiny, vysočiny).
 12. Uviesť, že Váh je najdlhšia slovenská rieka.
 13. Uviesť po 1 príklade výskytu rastlín a živočíchov v nížinách a po 1 vo vysočinách.
 14. Uviesť po 2 príklady prírodných spoločenstiev v nížinách (polia, lúky, listnaté lesy) a vysočinách ) listnaté, zmiešané a ihličnaté lesy, horské lúky, skaly) bez aktívneho používania pojmu prírodné spoločenstvo.
 15. Uviesť 1 príklad ochrany životného prostredia v SR.
Psychomotorické ciele:
 1. Nájsť a ukázať na mape Európy Slovenskú republiku.
 2. Podľa znakov na mape ukázať hranicu SR.
 3. Nájsť, ukázať a pomenovať štáty, s ktorými hraničí SR.
 4. Nájsť a ukázať na mape podľa zelenej a hnedej farby oblasti s teplejším a chladnejším počasím.
 5. Nájsť a ukázať na mape podľa zelenej a hnedej farby úrodné a menej úrodné oblasti.
 6. Nájsť a ukázať na mape nížiny.
 7. Nájsť a ukázať na mape vysočiny.
 8. Porovnať podľa intenzity farby na mape výšku pohorí.
 9. Nájsť a ukázať na mape najvyššie pohorie Tatry.
 10. Nájsť a ukázať na mape rieku Váh od prameňa po ústie do Dunaja.
 11. Nájsť a ukázať na mape rieku na severe, juhu, východe a západe SR.
 12. Nájsť a ukázať na mape vodnú nádrž, napr. Oravskú priehradu, Liptovskú Maru, Zemplínsku šíravu alebo Gabčíkovo a pomenovať ju.
 13. Dokázať podľa mapy, že väčšina slovenských riek pramení v pohoriach.
 14. Nájsť a ukázať na mape 3 chránené územia – národné parky a pomenovať ich.
Afektívne ciele:
 1. Rozvíjať schopnosť aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať a klásť otázky.
 3. Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti.
 4. Efektívne využívať skupinovú prácu.
 5. Prehlbovať kritické myslenie na podporu ochrany životného prostredia.
 6. Rozvíjať vzťah nielen k ohrozenej prírode, ale aj k zdravej krajine.
 7. Prehlbovať záujem o predmet vlastiveda.
21.09.2008 14:50:01
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one