***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

3. Obyvateľstvo a jeho činnosť

Tematický podcelok:                3. OBYVATEĽSTVO   A  JEHO   ČINNOSŤ
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
I. Orientácia v okolí školy:
Krajina vidiecka, mestská.
 
II. Naša obec
Sídliská a rodinné domy. Najvýznamnejšie objekty a pamätihodnosti v obci, národné kultúrne pamiatky v obci a v blízkom okolí.
Doprava, druhy dopravy v obci, dopravné prostriedky.
Poľnohospodárska a priemyselná výroba v obci a v blízkom okolí, obchodná sieť a služby v obci.
Kultúra, etografia a minulosť obce. Múzeum, historicky významné objekty v obci a v blízkom okolí.
Starostlivosť o životné prostredie.
Ľudové zvyky a tradície.
 
III. Širšie okolie obce:
Zalesnenie miestnej krajiny, význam a ochrana lesa.
Vodstvo v krajine, jeho využitie.
Poznávanie poľnohospodárskych kultúr, práca poľnohospodárov.
Sídla v krajine, dopravné cesty, vedenia a prívody. Zásahy človeka do prírody.
Naša vlasť – názov, štátny znak a zástava. Národnosti žijúce na území Slovenskej republiky.
Kognitívne ciele:
 
 1. Určiť najväčšie slovenské mestá Bratislava a Košice.
 2. Pomenovať najstaršie slovenské mesto Trnava.
 3. Uviesť, že väčšina obyvateľov SR žije v mestách.
 4. Vysvetliť, prečo sú nížiny najvhodnejšie na pestovanie rastlín a chov zvierat.
 5. Uviesť, že doliny a kotliny sú menej úrodné.
 6. Uviesť, že v lesoch sa ťaží drevo.
 7. uviesť, že na Slovensku sa vyrábajú stroje, chemikálie, oceľ a potraviny (autá, benzín, železo, potraviny).
 8. Priradiť znak letiska k jeho pojmu.
 9. Priradiť znaky pre diaľnice, hlavné cesty, cesty a železnice k ich pojmom.
 10. Uviesť, že na Slovensku sa tovar a ľudia prepravujú po hlavných cestách a diaľniciach, po železnici, loďami po Dunaji a letecky.
 11. Uviesť príklad letiska – Bratislava.
 12. Priradiť znaky hradu, zámku a zrúcaniny hradu k ich pojmom.
 13. Uviesť 1 príklad ľudového zvyku (napríklad vianočný alebo veľkonočný).
 14. Uviesť, že hrady, zámky, kaštiele a kostoly sú pamiatkami na život v minulosti.
Psychomotorické ciele:
 
 1. Nájsť a ukázať na mape mestá Bratislava, Košice, Trnava a ostatné krajské mestá.
 2. Nájsť a ukázať na mape podľa zelenej farby nížin najúrodnejšie oblasti.
 3. Nájsť a ukázať na mape podľa tmavohnedej farby vysokých pohorí najmenej úrodné oblasti.
 4. Nájsť a ukázať na mape lesov oblasti, kde sa ťaží drevo.
 
 1. Nájsť, ukázať na mape národných parkov a pomenovať 3 národné parky.
 2. Nájsť a ukázať na mape ciest a železníc Slovenska kadiaľ vedú diaľnice hlavné cesty.
 3. Nájsť a ukázať na mape ciest a železníc Slovenska kadiaľ vedie hlavná železnica.
 4. Nájsť a ukázať na mape hradov a zámkov hrad a zrúcaninu hradu a pomenovať ich.
Afektívne ciele:
 
 1. Rozvíjať schopnosť aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať a klásť otázky.
 3. Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti.
 4. Efektívne využívať skupinovú prácu.
 5. Prehlbovať kritické myslenie na podporu ochrany životného prostredia.
 6. Rozvíjať vzťah nielen k ohrozenej prírode, ale aj k zdravej krajine.
 7. Prostredníctvom ľudových rozprávok, povestí, piesní, prísloví a porekadiel prehlbovať záujem o predmet vlastiveda.
 8. Uvedomovať si svoju kultúrnu identitu, korene a tradície.
 9. Vytvárať záujem o artefakty v múzeách, hradoch a zámkoch.
21.09.2008 14:50:27
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one