***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

4. Slovensko v minulosti a dnes

Tematický podcelok:               4. SLOVENSKO   V  MINULOSTI   A  DNES
Vedomosti a zručnosti z 3. ročníka:
VLASTIVEDA
Učebné osnovy:
II. Naša obec
Významné objekty a pamätihodnosti v obci, národné kultúrne pamiatky v obci a blízkom okolí. Minulosť obce: múzeum, historicky významné objekty v obci a v blízkom okolí.
III. Širšie okolie obce
Naša vlasť – názov, štátny znak a zástava.
Prírodoveda
II. Z neživej prírody
Učebné osnovy:
Vzdelávací štandard:
Hospodársky a dôležité horniny a nerasty – magnetovec. Základné vlastnosti vybraných prírodnín, ich vznik a využitie.
Opísať vlastnosti magnetovca (výroba železa).
Slovenský jazyk a literatúra (Čítanka pre 3. ročník)
Jozef Pavlovič: V šírom poli pomník stojí (M. R. Štefánik;, str. 134)
Štefan Krčméry: Milan Rastislav Štefánik (str. 135)
Kráľ Matej a cestár (str. 136)
Anton Habovštiak: Ako bol kráľ Matej na Orave (str. 152)
Kognitívne ciele:
 1. Pomenovať obdobia praveku: doba kamenná, doba bronzová, doba železná.
 2. Pomenovať základný znak doby kamennej – výroba nástrojov z kameňa a kostí zvierat.
 3. Pomenovať základný znak doby bronzovej – výroba medi, bronzu a zlata.
 4. Pomenovať základné znaky doby železnej – výroba železa, stavanie hradísk, Kelti – prvý známy národ na území Slovenska.
 5. Uviesť názvy prvých štátov na území Slovenska – Samova ríša a Veľká Morava.
 6. Vysvetliť prínos Konštantína a Metoda pre Slovanov – rozvoj vzdelania a vytvorenie slovanského písma hlaholika.
 7. Pomenovať najmocnejšieho vládcu Veľkej Moravy – Svätopluk.
 8. Pomenovať obyvateľov hradu – hradný pán s rodinou, vojenská družina, čeľaď (sluhovia).
 9. Uviesť, že hrady slúžili na ochranu ciest pred nepriateľmi a zbojníkmi.
 10. Pomenovať obyvateľov mesta v podhradí – mešťania (obchodníci a remeselníci) a mestská chudoba.
 11. Uviesť Uhorsko ako štát, do ktorého patrilo územie Slovenska po zániku Veľkej Moravy.
 12. Pomenovať prvého uhorského kráľa Štefana I.
 13. Uviesť meno mocného uhorského kráľa Mateja Korvína.
 14. Uviesť Turkov ako silných nepriateľov Uhorska.
 15. Uviesť názvy významných banských miest v Uhorsku – Banská Štiavnica a Kremnica.
 16. Uviesť koniec 1. svetovej vojny ako čas zániku Uhorska.
 17. Uviesť, že národ má svoj spoločný jazyk – Slováci majú spisovnú slovenčinu.
 18. Pomenovať Antona Bernoláka, ktorý sa ako prvý pokúsil zostaviť spisovnú slovenčinu.
 19. Pomenovať Ľudovíta Štúra, ktorý vytvoril spisovnú slovenčinu, ktorú používame dodnes.
 20. Vysvetliť, že Štúrova spisovná slovenčina sa rozšírila medzi ľuďmi pomocou kníh a novín.
 21. Pomenovať štát, ktorý vznikol po rozpade Uhorska – Československá republika.
 22. Uviesť meno Milana Rastislava Štefánika ako Slováka, ktorý sa zaslúžil o vznik Československa.
 23. Vysvetliť, že v 2. svetovej vojne bojovali Slováci proti nepriateľovi v Slovenskom národnom povstaní.
 24. Pomenovať 3 štátne symboly – štátna vlajka, štátny znak a štátna hymna SR.
 25.  
Psychomotorické ciele:
 1. Nakresliť časovú priamku s vyznačením doby kamennej, doby bronzovej a doby železnej.
 2. Nakresliť časovú priamku s vyznačením príchodu Slovanov, Samovej ríše a Veľkej Moravy.
 3. Ukázať na obrázku na stranách 32 – 33 hrad a podhradie, v podhradí radnicu a kostol.
 4. Nakresliť časovú priamku s vyznačením panovania Štefana I., Mateja Korvína a zániku Uhorska.
 5. Nájsť a ukázať na mape Slovenska banské mestá Banská Štiavnica a Kremnica.
 6. Nakresliť časovú priamku s vyznačením vzniku ČSR, SNP a vzniku SR.
Afektívne ciele:
 1. Rozvíjať schopnosť aktívne a zrozumiteľne sa vyjadrovať.
 2. Aktívne a so záujmom počúvať a klásť otázky.
 3. Chápať obsah a zmysel prečítaného textu.
 4. Vyjadriť sa k téme.
 5. Uplatňovať svoje individuálne schopnosti, vedomosti a zručnosti.
 6. Efektívne využívať skupinovú prácu.
 7. Prehlbovať kritické myslenie.
 8. Prostredníctvom povestí prehlbovať záujem o históriu Slovenska a o predmet vlastiveda.
 9. Uvedomovať si svoju kultúrnu identitu, korene a tradície.
 10. Vytvárať záujem o artefakty v múzeách, hradoch a zámkoch.
 11. Rozvíjať tolerantnosť, ústretovosť ale aj schopnosť byť kritický k iným, chápať ich potreby a postoje.
 12. Prehlbovať rešpekt k ľudským právam.
21.09.2008 14:52:08
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one