***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Cesty za poznaním minulosti - obrázek

Cesty za poznaním minulosti - obrázek

Cesty za poznaním minulosti
 
Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov vyhlasujú prvý ročník celoslovenskej súťaže tvorivosti detí a mládeže Cesty za poznaním minulosti, ktorá sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča.
Poslaním súťaže je podporiť tvorivosť  detí a mládeže tak, aby dokázali vyjadriť svoje pocity, sny a túžby do výtvarnej alebo literárnej podoby. Ambíciou súťaže je prispieť k vyhľadávaniu talentov z oblasti výtvarnej a literárnej  tvorby, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a prispieť k efektívnemu a účelnému využívaniu voľného času.
 
Súťaž sa vyhlasuje v troch súťažných kategóriách:
1. kategória - deti od 6 do 10 rokov (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl),
2. kategória - deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl a žiaci 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií),
3. kategória - mládež od 16 - 18 rokov (študenti SŠ, žiaci 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ a klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež).
 
Témy súťaže, platné pre výtvarnú aj literárnu časť:
Ako bolí chodiť po zemi
Krása je ukrytá v nás
Len raz, na chvíľu a nikdy viac
 
V literárnej súťaži je možné využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu / úvahu, rozprávanie, opis, interview.../. Zvláštna kategória je vytvorená  pre zvukové nahrávky výpovedí ešte žijúcich účastníkov Povstania, 2. druhej svetovej vojny, tragédie holokaustu.
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Ako inšpirácia pri tvorbe môže slúžiť DVD o povstaleckom básnikovi Marcelovi Herzovi  "Len raz, na chvíľu a nikdy viac" (autor: Vladimíra Hradecká), ktoré je  prepojené s knihou Odpusťte mamička (autor: Ondrej Sliacky).
Vo výtvarnej súťaži môžu autori prác použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu. Práca musí zodpovedať téme.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači.
Súťaž je rozdelená na dve kolá:
Prvé kolo sa realizuje v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Práce do prvého kola musia byť zaslané najneskôr do 11. mája 2009. Kontaktné adresy na zasielanie súťažných prác do regionálnych kôl nájdete v priloženom letáku.
Druhé kolo je celoslovenské a postupujú do neho víťazné práce z regionálnych kôl. Práce sa zasielajú  na adresu Múzea SNP Banská Bystrica najneskôr do  25. mája 2009.
Upozorňujeme, že v obidvoch kolách je rozhodujúci dátum doručenia prác, nie dátum na poštovej pečiatke.
Najlepšie ocenené práce budú v priebehu augusta a septembra vystavené v Múzeu SNP.
Všetky ďalšie informácie, týkajúce sa najmä adries na zasielanie súťažných prác, kontaktných osôb, dôležitých dátumov a organizačných pokynov, nájdete v  priloženom letáku.
Zároveň Vás chceme upozorniť na povinnosť označiť každú prácu identifikačným lístkom, ktorý je taktiež možné stiahnuť si z našej stránky. Neoznačené práce nebudú porotou ohodnotené.
 
Potrebné dokumenty:
Propozície celoslovenskej postupovej súťaže.pdf
Dúha - obrázek

Dúha - obrázek

Dúha 2009
 
Vyhlasovateľ:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Usporiadateľ:
ĽUBOVNIANSKE OSVETOVE STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI
Spoluorganizátori: 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
MATICA SLOVENSKÁ
DOM ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
SLOVENSKÝ ZVAZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍIKOV
SLOVENSKÁ A OKRESNA RADA ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM V STAREJ ĽUBOVNI 
MESTSKÝ ÚRAD V STAREJ ĽUBOVNI
vyhlasujú
XlII. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
DÚHA 2008/2009
Témy:
1. UMENIE A EURO SPÁJA EURÓPU
2. HRAVO ŠPORTOM ZA ZDRAVÍM
Termín výstavy: 7. - 31. mája 2009 v Starej Ľubovni
Slávnostné vyhodnotenie: 7. mája 2009 v Starej Ľubovni

Súťažné kategórie:
1. kategória: deti MŠ (5 - 6 rokov)
2. kategória: mladší žiaci ( 6 -10 rokov)
3. kategória: starší žiaci ( 11 -15 rokov)
4. kategória: žiaci ZUŠ 

Literárne a výtvarné práce zasielajte najneskôr do 10. marca 2009 na adresu:
DÚHA   Ľubovnianske osvetové stredisko, Nám. gen. Štefánika 5, 06401 Stará Ľubovňa, SLOVAKIA

Bližšie infomácie:
Anna Dragošeková, metodička pre výtvarníctvo
Irina Nováková, metidička pre umelecké slovo
Tel.                052/43 239 83        , tal./fax. 052/43 239 23
mob.:                0908 998 795        
email: zuc@nextra.sk, osvetasl@nextra.sk

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Do súťaže sa môžu zapojiť deti materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a 8-ročných gymnázií zo Slovenska a deti slovenských škôl v zahraničí v týchto oblastiach: 

LITERÁRNA TVORBA
- z okresného kola postupuje najviac 5 prác z poézie a prózy v každej kategórii
- práce musia zodpovedať téme
- literárny druh sa nevymedzuje
- vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne, rozprávky, poviedky, reportáže, ... )
- autori posielajú práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 strojom písané strany v 3 exemplároch

VÝTVARNÁ TVORBA
- z okresného kola postupuje najviac 12 prác z každej kategórie
- z regiónov, kde sa okresné kolo neuskutoční, školy môžu zaslať najviac 3 práce z každej kategórie - práce musia zodpovedať téme
- do súťaže sa zasielajú plošné práce spracované výtvarnými technikami:
maľba (olej, tempera, akryl, pastel)
grafika (kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom, suchá ihla, akvatinta, linoryt, drevoryt, lept)
kombinované techniky (koláž, frotáž, monotypia, .. )
- neakceptujú sa priestorové práce
- formáty výtvarných prác: min. A3, max. A1!
- súťažné výtvarné práce nevraciame spät' ! 

Na literárnych a výtvarných prácach musí byt' uvedené:
- meno a priezvisko autora
- dátum narodenia
- kategória
- úplná adresa školy (aj PSČ)
- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol
- telefonický kontakt

Jednotlivé práce vo všetkých oblastiach vyhodnotia odborné poroty. Víťazom budú udelené Diplomy a hlavné ceny, Čestné uznania. Vyhlasovatelia zostavia zborník najlepších prác. Výsledkové listiny budú zaslané na krajské školské úrady a uverejnené na internetovej stránke mesta
www.staralubovna.sk/los
Zelený svet 2009 - obrázek

Zelený svet 2009 - obrázek

PROPOZÍCIE - ZELENÝ SVET
XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2009.
Téma súťaže: Všetko je vo hviezdach
Miesto konania: Banská Bystrica, Múzeum - Pamätník SNP
Termín výstavy: 11. – 16. máj 2009
Odborný garant: Miroslav Cipár
Termín uzávierky: 31. marec 2009
Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s rádiom Regina Banská Bystrica
Poslanie súťaže:
Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a k prírode.
Všetko je vo hviezdach
2009 – Medzinárodný rok astronómie
Tisícročia bolo snahou človeka prekonať temnotu považovanú za symbol nevedomosti, neistoty a nekalých úmyslov. Potom prišiel Edison a jeho žiarovka ožiarila svet. Ľudstvo oslávilo ďalší zo svojich triumfov. Aj tu sa však ukázalo, že víťazstvo môže mať aj tienisté stránky.
Základnou vlastnosťou kvalitného nočného prostredia je tma, ktorá je dôležitá pre časť organizmov, ktoré ju potrebujú pre svoju aktivitu, ale aj pre organizmy, ktoré sú aktívne cez deň a ktoré potrebujú tmu pre odpočinok.
Dramatický úbytok tmy nastal až s rozvojom svetelných zdrojov. A tak tým, že plytváme svetlom do nesprávnych smerov, redukujeme v prírode druhy, ktoré sú závislé od nočnej tmy (hmyz, plazy, obojživelníky). Porušujeme prirodzený cyklus dňa a noci, rušením nočného pokoja a tmy sa pripravujeme o pokojný a zdravý spánok. Neefektívne svietenie je plytvanie elektrinou, za ktoré zbytočne platíme.
Hviezdne nebo je súčasťou nášho prírodného bohatstva. Zbytočne osvetlený vzduch obmedzuje poznávanie vesmíru zníženou viditeľnosťou hviezd.
Pokúste sa ceruzkou, štetcom, fotografiou alebo filmom zachytiť krásu nočného a denného svetla. Odhaľte krásu hviezd a nekonečného vesmíru, zamyslite sa nad tým, čo pre človeka znamenajú, aké tajomstvá v sebe skrývajú a ako ovplyvňujú osudy ľudí. Veď aj Slnko, zdroj života na Zemi je hviezda, ktorá svieti ľuďom  na cestu a sleduje po stáročia ich kroky. Život na Zemi, striedanie ročných období, dňa a noci je tiež výsledkom pohybov vo vesmíre. Budúcnosť Zeme sa skrýva aj vo hviezdach, tak sa ich skúsme dotknúť.
Organizácia súťaže a jej priebeh:
 
Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice poštou alebo priniesť osobne najneskôr do 31. marca 2009.

Súťažné kategórie:
1. Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
A) Základné školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
B) Základné umelecké školy
I. cyklus (do 15 rokov)
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
II. cyklus (od 15 rokov)
C) Špeciálne školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
D) Materské školy
2. Kategória detský animovaný film
A) Základné školy 
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy
3. Kategória čiernobiela a farebná fotografia
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy
Technické podmienky:
V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 1 rok staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu výkresov, pretože ich znehodnocujú. Formát maximálne do veľkosti A0, výtvarná technika je neobmedzená. V prípade pastelových farieb je potrebné pastel zafixovať. Výkresy neposielajte na CD nosičoch.
V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, SVHS, DVD a vyplňte priloženú prihlášku. Práce, ktoré nebudú robené technikou animácie, budú zo súťaže vyradené (PowerPoint prezentácie, krátke filmové šoty).
V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je do súťaže možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 5 kusov, minimálny rozmer 13 x 18cm, maximálny rozmer 30 x 40cm. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.
Na fotografiách musia byť zo zadnej strany dôsledne vyplnené nasledujúce údaje: meno autora, adresa, vek, názov snímky, e-mail, tel. číslo, ak práca vznikla v školskom alebo inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie a meno pedagóga. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu fotografií, pretože ich znehodnocujú. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.
Klasické fotografie
Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18cm, maximálny rozmer je 30 x 40cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.
Digitálne fotografie
Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže musíte poslať buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiály alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri pre atramentové tlačiarne, v minimálnom formáte 13 x 18cm a maximálnom formáte 30 x 40cm.
Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky (formát, kvalita, nosič).
Súťažné práce bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!
Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním práce autor súhlasí s jej ďalším nekomerčným využitím. Víťazné práce budú vystavené na internetovej galérii Zeleného sveta v rámci informačného portálu www.enviroportal.sk a na stránke www.envirofilm.sk. Na súťažnej výstave prác Zeleného sveta počas festivalu Envirofilm sa predstaví približne 1 000 najúspešnejších detských autorov. Niektoré práce budú zarámované a vyzdobia priestory Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Stredísk environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia.


Ceny:
Na slávnostnom ceremoniáli v rámci festivalu Envirofilm bude udelená Hlavná cena súťaže Zelený svet a tri ceny bez poradia v každej súťažnej kategórii.
Cena diváka bude udelená vyhodnotením priameho hlasovania účastníkov výstavy.
Zároveň bude udelená VI. cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, USA, štát Florida.
Kontaktná adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy
Odbor environmentálnej výchovy
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
telefón / fax: +421 048 4374 175
mob:                0918 500 032        
e-mail: alena.bobulova@sazp.sk
jana.simonovicova@sazp.sk

www.envirofilm.sk 
www.enviroportal.sk

Prihláška animovaného filmu do súťaže:

© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one