***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Biblia očami detí a mládeže

Biblia očami detí a mládeže - obrázek

Biblia očami detí a mládeže - obrázek

PROPOZÍCIE výtvarnej súťaže

„Biblia očami detí a mládeže“ v školskom roku 2008/09

 

            Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. (www.kpkc.sk) v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Trnavskej arcidiecézy organizuje celoslovenskú súťaž pod názvom „Biblia očami detí a mládeže“.

 

Diecézne katechetické úrady organizačne zabezpečujú diecézne kolá súťaže. Celoslovenské kolo zabezpečuje Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. v tomto školskom roku v spolupráci s Diecéznym katechetickým úradom Trnavskej arcidiecézy.

 

ZAMERANIE  SÚŤAŽE:

  • Súťaž je zameraná na zobrazenie Biblie a jej miesta v živote človeka a v dejinách ľudstva z pohľadu spoznávania Svätého písma v dimenziách citlivého rozletu duše dieťaťa a mladého človeka.

 

CIEĽ SÚŤAŽE:

  • Zaangažovať do vnímania a prežívania biblických dejín čo najviac detí a mládeže; aj tie, ktoré sa priamo nezapojili do vedomostnej súťaže Biblická olympiáda. Privádzať ich k poznávaniu Biblie a k záujmu o túto Knihu kníh.

 

PREDMET SÚŤAŽE: 

STARÝ ZÁKON: Knihy: Tobiáš, Judita, Ester

NOVÝ ZÁKON:   Prvý Petrov list

 

PODMIENKY SÚŤAŽE

            Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci navštevujúci predmet katolícke náboženstvo/náboženskú výchovu alebo žiaci navštevujúci krúžok. Nechceme, aby sa kopírovali výjavy z obrázkových Biblií, ale naším zámerom je nápaditosť a originálnosť vnímania Biblie. Reprodukcie budú zo súťaže vyradené.

 

Kategórie účastníkov:

Práce maľuje jednotlivec, nie kolektív. Kolektívne práce budú zo súťaže vyradené.

1. kategória:   

2. kategória:    ZŠ roč. 1. – 2.

3. kategória:    ZŠ roč. 3. – 4.

4. kategória:    ZŠ roč. 5. – 6. a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

5. kategória:    ZŠ roč. 7. – 9. a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

6. kategória:    SŠ, SOU roč. a im zodpovedajúce ročníky 8-ročných gymnázií

7. kategória:    ZUŠ pri ZŠ, na ktorých sa vyučuje predmet náboženská výchova/náboženstvo

8. kategória:    umelecké odbory na SŠ a SOU (školy s vyučovaním odborných výtvarných predmetov).

9. kategória:    A - špeciálne školy pre žiakov s mentálnym postihom

            B – špeciálne školy pre slabozrakých a nevidiacich žiakov

            C – špeciálne školy pre nepočujúcich žiakov

 

Technika: maľba a kresba, ide o práce plošné. Stierateľný materiál fixujte, aby nedošlo k ich znehodnoteniu. Výtvarné práce zaslané do súťaže sa nebudú vracať naspäť.

Formát prác: A3; A4. Menšie alebo väčšie formáty budú vyradené zo súťaže.

Hodnotenie:    a) umelecká stránka (5 bodov)

b) obsahová stránka – stvárnenie biblickej udalosti (5 bodov)

.

Harmonogram postupových kôl

 

Školské kolá

Je potrebné realizovať do 1. marca 2009; vyhodnotiť do 15. marca 2009. Vyhodnotí ich učiteľ náboženskej výchovy (náboženstva) v spolupráci s učiteľom výtvarnej výchovy (prípadne odborníkom
vo výtvarnom umení).

Školské kolá: Práce umiestnené na 1., 2. a 3. mieste z každej kategórie s označením „Biblia očami detí a mládeže“ zašlite na adresu svojho diecézneho katechetického úradu do 31. 3. 2009.

           

Diecézne kolá

Práce budú posúdené odbornou výtvarnou komisiou, určenou príslušným DKÚ a najlepšie z každej kategórie budú ocenené a vystavené na regionálnych kolách vedomostnej súťaže. Práce budú ocenené diplomom. Práce umiestnené na prvých troch miestach v každej kategórii postupujú do celoslovenského kola a budú zaslané príslušným DKÚ s označením „Biblia očami detí a mládeže 2008/2009“ na Katolícke pedagogické a katechetické centrum, n. o. do 30. apríla 2009.

 

Celoslovenské kolo

Výtvarná komisia ocení prvých troch výhercov v každej kategórii. Organizátor pozve autorov víťazných prác v jednotlivých kategóriách na celoslovenské kolo BO. Umiestneným na 2. a 3. mieste zašle diplomy poštou.

            Prosíme o dodržanie termínu doručenia prác.

            Práce doručené po stanovenom termíne nebudú zaradené do hodnotenia.

            Práce nebudú autorom vrátené.

 

 

Na Vaše práce sa tešia organizátori

 

 

 

 

 

 

 

Anna Kopecká                                                          Ladislav Tóth

  riaditeľka                                                                riaditeľ DKÚ   

Katolíckeho pedagogického a katechetického centra, n. o.        Trnavskej arcidiecézy

28.11.2008 20:40:37
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one