***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Cesty za poznaním minulosti - obrázek

Cesty za poznaním minulosti - obrázek

Cesty za poznaním minulosti
 
Múzeum Slovenského národného povstania v spolupráci so Slovenským zväzom protifašistických bojovníkov vyhlasujú prvý ročník celoslovenskej súťaže tvorivosti detí a mládeže Cesty za poznaním minulosti, ktorá sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka Maďariča.
Poslaním súťaže je podporiť tvorivosť  detí a mládeže tak, aby dokázali vyjadriť svoje pocity, sny a túžby do výtvarnej alebo literárnej podoby. Ambíciou súťaže je prispieť k vyhľadávaniu talentov z oblasti výtvarnej a literárnej  tvorby, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a prispieť k efektívnemu a účelnému využívaniu voľného času.
 
Súťaž sa vyhlasuje v troch súťažných kategóriách:
1. kategória - deti od 6 do 10 rokov (žiaci 1. - 4. ročníka ZŠ, ZUŠ a špeciálnych škôl),
2. kategória - deti od 11 do 15 rokov (žiaci 5. - 9. ročníka ZŠ, ZUŠ, špeciálnych škôl a žiaci 1. - 4. ročníka osemročných gymnázií),
3. kategória - mládež od 16 - 18 rokov (študenti SŠ, žiaci 5. - 8. ročníka osemročných gymnázií, ZUŠ a klienti výchovno-vzdelávacích inštitúcií pre mládež).
 
Témy súťaže, platné pre výtvarnú aj literárnu časť:
Ako bolí chodiť po zemi
Krása je ukrytá v nás
Len raz, na chvíľu a nikdy viac
 
V literárnej súťaži je možné využiť rôzne literárne útvary, poéziu, prózu / úvahu, rozprávanie, opis, interview.../. Zvláštna kategória je vytvorená  pre zvukové nahrávky výpovedí ešte žijúcich účastníkov Povstania, 2. druhej svetovej vojny, tragédie holokaustu.
Literárne práce zaslané do súťaže nesmú byť zaslané do iných súťaží, mali by byť výsledkom tvorby uvedeného autora.
Ako inšpirácia pri tvorbe môže slúžiť DVD o povstaleckom básnikovi Marcelovi Herzovi  "Len raz, na chvíľu a nikdy viac" (autor: Vladimíra Hradecká), ktoré je  prepojené s knihou Odpusťte mamička (autor: Ondrej Sliacky).
Vo výtvarnej súťaži môžu autori prác použiť rôznu techniku: kresbu, maľbu, grafiku, kombinovanú techniku, modelovanie, fotografiu. Práca musí zodpovedať téme.
Usporiadateľ si vyhradzuje právo na využitie zaslaných prác pre ďalšie nekomerčné aktivity a ich reprodukciu v tlači.
Súťaž je rozdelená na dve kolá:
Prvé kolo sa realizuje v jednotlivých krajoch Slovenskej republiky. Práce do prvého kola musia byť zaslané najneskôr do 11. mája 2009. Kontaktné adresy na zasielanie súťažných prác do regionálnych kôl nájdete v priloženom letáku.
Druhé kolo je celoslovenské a postupujú do neho víťazné práce z regionálnych kôl. Práce sa zasielajú  na adresu Múzea SNP Banská Bystrica najneskôr do  25. mája 2009.
Upozorňujeme, že v obidvoch kolách je rozhodujúci dátum doručenia prác, nie dátum na poštovej pečiatke.
Najlepšie ocenené práce budú v priebehu augusta a septembra vystavené v Múzeu SNP.
Všetky ďalšie informácie, týkajúce sa najmä adries na zasielanie súťažných prác, kontaktných osôb, dôležitých dátumov a organizačných pokynov, nájdete v  priloženom letáku.
Zároveň Vás chceme upozorniť na povinnosť označiť každú prácu identifikačným lístkom, ktorý je taktiež možné stiahnuť si z našej stránky. Neoznačené práce nebudú porotou ohodnotené.
 
Potrebné dokumenty:
Propozície celoslovenskej postupovej súťaže.pdf
15.04.2009 14:20:45
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one