***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Detský výtvarný a literárny Trenčín

Detský výtvarný a literárny Trenčín - obrázek

Detský výtvarný a literárny Trenčín - obrázek

Detský výtvarný a literárny Trenčín 2009
 
Propozície
29. ročníka celoštátnej prehliadky detskej výtvarnej a literárnej tvorby
 
 
Vyhlasovateľ
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
 
Záštitu nad podujatím prevzal
primátor mesta Trenčín Ing. Branislav Celler
 
Organizátor
Centrum voľného času Trenčín
 
Spoluorganizátori
Mesto Trenčín, Galéria Miloša Alexandra Bazovského Trenčín, Krajský školský úrad Trenčín, Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Občianske združenie FAVONIUS
 
Odborný garant
Štátny pedagogický ústav Bratislava
 
Téma
Človek a technika
Ako menili život človeka technické objavy v minulosti? Spolužitie človeka s technikou dnes.
Je technický pokrok prísľubom šťastnej
budúcnosti ľudstva?
 
Poslanie súťaže
Hlavným zámerom prehliadky je poukázať na kvalitatívne smerovanie pedagogickej práce s deťmi vo výtvarnej a literárnej oblasti
 
 
Súťažné obdobie
 
 • Termín súťaže:        27. február 2009
                         (najneskorší termín podania na pošte)
 • Termín výstavy:       20. marec – 10.máj 2009
 • Miesto výstavy:        Galéria Miloša Alexandra Bazovského
 • Otvorenie výstavy a  vyhlásenie výsledkov:
                      20. marec 2009 v Galérii MAB
 
·            Sprievodné podujatia 
 
 *odborný seminár a dielňa pre učiteľov s témou
   elektronické médiá vo vyučovaní esteticko-výchovných
    predmetov  (praktické ukážky, tvorba, metodika)
 
   *výtvarná tvorivá dielňa pre žiakov
 
Podmienky súťaže a kategórie
-         na prehliadke môžu byť prezentované individuálne i kolektívne práce detí vo veku od 5 do 15 rokov
-         súťaže sa môže zúčastniť každý autor s prácou, ktorú doposiaľ nikde nepublikoval a nesúťažil ňou v iných súťažiach
-         súťaž má 3 kategórie:
A kategória  – žiaci základných škôl a 8-ročných gymnázií
B kategória  – žiaci základných umeleckých škôl
C kategória – žiaci základných špeciálnych škôl
 
Výtvarná časť
·         Prihlásená môže byť maľba, kresba, grafika,  
     kombinované techniky, plastika i priestorové realizácie,
·         každá práca musí byť čitateľne označená na zadnej strane podľa údajov na prihláške (prilepiť),
·         prihlásené práce sa stávajú majetkom organizátora a budú slúžiť na študijné a výstavné účely.
 
Literárna časť
 • Práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku,
 • vekové kategórie:               1.  od 5 do 10 rokov
                                                   2.  od 10 do 15 rokov,
 •  druhové kategórie:           A poézia
    B próza,
 
 • účastník môže poslať do súťaže len 1 prácu,
 • prácu treba poslať v 4 písaných exemplároch,
 • v hlavičke súťažnej práce je potrebné uviesť: meno, vek, bydlisko, telefónne číslo, navštevovanú školu, meno pedagóga a kategóriu,
 • príspevky prijaté do súťaže sa nevracajú, musia obsahovať vyhlásenie, že neboli nikde publikované a že autor súhlasí s ich uverejnením,
 • príspevky, ktoré nevyhovujú podmienkam, nebudú do súťaže zaradené.
 
Práce odosielajte na adresu
Centrum voľného času Trenčín
Východná 9, 911 08 Trenčín
Kontaktná osoba: PhDr. Mária Orichová
032/743 35 02, 0902 911 174
Propozície súťaže a prihláška sú zverejnené na:
www.cvctn.sk 
 
 
 
 
 
  

 

23.01.2009 20:26:57
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one