***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Dúha - obrázek

Dúha - obrázek

Dúha 2009
 
Vyhlasovateľ:
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Usporiadateľ:
ĽUBOVNIANSKE OSVETOVE STREDISKO V STAREJ ĽUBOVNI
Spoluorganizátori: 
PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
KRAJSKÝ ŠKOLSKÝ ÚRAD V PREŠOVE
MATICA SLOVENSKÁ
DOM ZAHRANIČNÝCH SLOVÁKOV
SLOVENSKÝ ZVAZ PROTIFAŠISTICKÝCH BOJOVNÍIKOV
SLOVENSKÁ A OKRESNA RADA ZDRUŽENIA SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
ĽUBOVNIANSKE MÚZEUM V STAREJ ĽUBOVNI 
MESTSKÝ ÚRAD V STAREJ ĽUBOVNI
vyhlasujú
XlII. ročník celoslovenskej literárnej a výtvarnej súťaže
DÚHA 2008/2009
Témy:
1. UMENIE A EURO SPÁJA EURÓPU
2. HRAVO ŠPORTOM ZA ZDRAVÍM
Termín výstavy: 7. - 31. mája 2009 v Starej Ľubovni
Slávnostné vyhodnotenie: 7. mája 2009 v Starej Ľubovni

Súťažné kategórie:
1. kategória: deti MŠ (5 - 6 rokov)
2. kategória: mladší žiaci ( 6 -10 rokov)
3. kategória: starší žiaci ( 11 -15 rokov)
4. kategória: žiaci ZUŠ 

Literárne a výtvarné práce zasielajte najneskôr do 10. marca 2009 na adresu:
DÚHA   Ľubovnianske osvetové stredisko, Nám. gen. Štefánika 5, 06401 Stará Ľubovňa, SLOVAKIA

Bližšie infomácie:
Anna Dragošeková, metodička pre výtvarníctvo
Irina Nováková, metidička pre umelecké slovo
Tel.                052/43 239 83        , tal./fax. 052/43 239 23
mob.:                0908 998 795        
email: zuc@nextra.sk, osvetasl@nextra.sk

PODMIENKY SÚŤAŽE:
Do súťaže sa môžu zapojiť deti materských a základných škôl, základných umeleckých škôl a 8-ročných gymnázií zo Slovenska a deti slovenských škôl v zahraničí v týchto oblastiach: 

LITERÁRNA TVORBA
- z okresného kola postupuje najviac 5 prác z poézie a prózy v každej kategórii
- práce musia zodpovedať téme
- literárny druh sa nevymedzuje
- vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne, rozprávky, poviedky, reportáže, ... )
- autori posielajú práce v slovenskom jazyku v rozsahu najviac 2 strojom písané strany v 3 exemplároch

VÝTVARNÁ TVORBA
- z okresného kola postupuje najviac 12 prác z každej kategórie
- z regiónov, kde sa okresné kolo neuskutoční, školy môžu zaslať najviac 3 práce z každej kategórie - práce musia zodpovedať téme
- do súťaže sa zasielajú plošné práce spracované výtvarnými technikami:
maľba (olej, tempera, akryl, pastel)
grafika (kresba ceruzou, uhľom, rudkou, tušom, suchá ihla, akvatinta, linoryt, drevoryt, lept)
kombinované techniky (koláž, frotáž, monotypia, .. )
- neakceptujú sa priestorové práce
- formáty výtvarných prác: min. A3, max. A1!
- súťažné výtvarné práce nevraciame spät' ! 

Na literárnych a výtvarných prácach musí byt' uvedené:
- meno a priezvisko autora
- dátum narodenia
- kategória
- úplná adresa školy (aj PSČ)
- meno pedagóga, ktorý žiaka viedol
- telefonický kontakt

Jednotlivé práce vo všetkých oblastiach vyhodnotia odborné poroty. Víťazom budú udelené Diplomy a hlavné ceny, Čestné uznania. Vyhlasovatelia zostavia zborník najlepších prác. Výsledkové listiny budú zaslané na krajské školské úrady a uverejnené na internetovej stránke mesta
www.staralubovna.sk/los
15.04.2009 13:54:30
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one