***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
EX LIBRIS - obrázek

EX LIBRIS - obrázek

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

vyhlasuje

12. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže v tvorbe knižnej značky pre deti od 6 do 15 rokov

 

EX LIBRIS HLOHOVEC

na tému

„OLYMPIJSKÉ  HRY“

 

Kategórie:  1. Návrh na exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov

                   2. Originálny exlibris – základné školy od 12 do 15 rokov

                   3. Originálny exlibris – ZUŠ od 12 do 15 rokov

                   4. Návrh na exlibris a originálny exlibris pre deti zo všet-

                       kých typov škôl vo veku od 6 do 11 rokov.

 

POZOR – ZMENA!

Po minuloročnej úprave súťažných kategórií siahli organizátori po ďalších zmenách. S ohľadom na zväčšujúci sa rozsah súťaže a jej rozpočet nie je možné usporiadať ju každoročne. Preto bude súťaž od 12. ročníka prebiehať v dvojročnom cykle ako BIENÁLE. Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť novým termínom našej medzinárodnej výtvarnej súťaže.

 

 1. Konečnú verziu návrhu vyhotovte v čiernobielej kombinácii tušom tak, aby bolo zrejmé, pre akú grafickú techniku je navrhovaný. Kresby ceruzou, pastelkou alebo tieňované vyhotovenia túto požiadavku nespĺňajú. Pri tvorbe návrhu sa osvedčili Mässerove dosky.
 2. Originálny exlibris vyhotovte niektorou z grafických techník  linoleorez, linoleoryt, drevorez, drevoryt, plastikoryt, papieroryt, tlač z kartónu, suchá ihla, tlač zo šablóny, atď. v jednej alebo viacerých farbách.
 3. Prihlásené súťažné práce nesmú byť väčšie ako 13 x 9 cm a treba ich umiestniť do stredu rysovacieho kartónu rozmeru 21 x 15 cm (A5).

Návrh môžete vyhotoviť priamo na rysovací kartón, alebo ho vystrihnúť z iného podkladu a nalepiť na požadovaný kartón. Originálny exlibris je potrebné priamo vytlačiť, iné prevedenie nebude hodnotené! Posielajte originálne práce, nie skenované a kopírované!

 1. Všetky súťažné práce musia obsahovať textovú i obrazovú časť. Je to označenie

EX LIBRIS, EXLIBRIS,  Z KNÍH, KNIHA, meno a priezvisko vlastníka alebo inštitúcie. Meno možno uviesť so skratkou  (Jozef SOKOL, J.SOKOL). Odborná porota nebude posudzovať práce s iniciálami (napr.J.S.) alebo prezývkami – Babena, Džordžo, Feri...

 1. Obrazová časť musí mať priamy vzťah k vypísanej téme. Podrobne si preštudujte metodické pokyny a dodržiavajte  ich.
 2. Každý účastník môže prihlásiť najviac 2 súťažné práce!
 3. Všetky  prihlásené práce musia byť na zadnej strane označené celým menom autora, údajom o jeho veku, adresou školy alebo odosielateľa, vhodné je uvádzať i pohlavie autora. Pri hromadných zásielkach treba pripojiť zoznam súťažiacich so všetkými požadovanými údajmi.

Pre kontrolu dodržania témy žiadame napísať i pomenovanie exlibrisu.

 1. Korešpondenciu s usporiadateľmi súťaže vybavujte v slovenskom jazyku, u zahraničných účastníkov vyžadujeme komunikáciu v angličtine.

Organizátori súťaže privítajú Vaše návrhy tém pre ďalšie ročníky medzinárodnej výtvarnej súťaže Ex libris Hlohovec.

 1. Prihlásené súťažné práce zostávajú majetkom organizátorov spolu s právom ich vystavovania a použitia pre propagačné účely a ďalšie potreby.  Účastníci svojou prihláškou akceptujú podmienky súťaže. 

Do súťaže je možné prihlásiť iba práce, ktoré neboli súčasťou inej výstavy alebo súťaže!

 1. Súťažné práce zašlite do 31. januára  2009 na adresu: EX LIBRIS AD PERSONAM  HLOHOVEC, Námestie sv. Michala 3, 920 01 Hlohovec. Neodkladajte, prosím, prihlášky súťažných prác na posledné dni, komplikujete tým prácu organizátorov.
 2. Hodnotiaca porota si vyhradzuje neudeliť niektorú cenu či ocenenie, ak v danej kategórii súťažné práce nedosiahnu zodpovedajúcu úroveň. Najlepšie práce „olympijského“ 12. ročníka súťaže budú vystavené na samostatnej výstave, zaradené do putovných výstav alebo publikované. Práce, ktoré nespĺňajú vypísané kritériá, budú z hodnotenia vylúčené.
 3. Slávnostné vyhlásenie výsledkov súťaže, odovzdávanie ocenení a iné aktivity sa uskutočnia 2.októbra 2009 v Hlohovci. Podrobnosti oznámia organizátori pozvaným účastníkom samostatnou pozvánkou. Výsledky súťaže budú zverejnené v oficiálnom bulletine,  na stránke www.elap-hlohovec.sk a v masmédiách.

 

                       Ďalšie informácie získate na tel.č. 033/7424657,

                             e-mail: info@elap-hlohovec.sk

 

Podrobnosti na stránke: http://www.elap-hlohovec.sk/exlibris/index.html 

M E T O D I C K Ý    L I S T

 

Občianske združenie EX LIBRIS AD PERSONAM HLOHOVEC

 

EX LIBRIS HLOHOVEC

na tému

„OLYMPIJSKÉ  HRY“

 

 Milí súťažiaci, vítame vaše rozhodnutie zúčastniť sa dvanásteho ročníka našej súťaže a tak, ako po iné roky, ponúkame niekoľko rád, ako sa vyvarovať chýb pri tvorbe súťažných prác a dosiahnuť čo najlepšie výsledky.

     Dobrý exlibris má základ v dobre realizovanom návrhu, ktorý vzniká tvorivým spojením obrazovej a textovej časti. Ako postupovať pri tvorbe návrhu? Obrazovú podobu v prípade našej súťaže určuje vypísaná téma a preto hľadajte prvky, ktoré ju charakterizujú. Textová časť je jednoznačná. Viete, pre koho exlibris tvoríte /napíšete jeho meno a priezvisko/ a viete aj to, že prácu musíte označiť EXLIBRIS, EX LIBRIS alebo variantmi Z KNÍH, KNIHA, KNIŽNICA vo vašom jazyku. Textové zložky treba umne pospájať s obrazovou časťou a spolu vytvoriť kompozíciu exlibrisu. Hľadajte výtvarné prvky, ktoré ju zreteľne znázornia a oživia. Dôležitý je výber druhu písma, má byť čitateľné, primerane veľké a vhodne umiestnené v ploche. Rozhodnite sa pre plošné typy písma a nepodceňujte jeho úlohu! Exlibris je typický práve spojením výtvarného námetu a písma.

     Textové a obrazové prvky spolu určujú formát /veľkosť/ knižnej značky. Ten nesmie presiahnuť rozmer 13 x 9 cm, ale doporučujeme vám riešiť návrhy i originálne práce v menšom  rozmere. Pre použitie v praxi je to vhodnejšie.

     Prácu začnite na rysovacom kartóne formátu A5 (21 x 15 cm). Ceruzkou si naznačte uhlopriečky a určite stred plochy, okolo ktorého si nakreslite obdĺžnik maximálne prípustnej veľkosti vašej budúcej práce (13 x 9 cm). Od stredu potom rozvíjajte kompozíciu obrazovej a textovej časti. Keď ste návrh dokončili, rozhodnite sa, či bude s rámikom, alebo zostanete pri obrysoch, ktoré vám vytvorila kompozícia. Tú môžete riešiť do štvorca, obdĺžnika, kruhu, elipsy, trojuholníka i mnohouholníka.

     Súťažný návrh je potrebné vypracovať tušom  za použitia pera alebo štetca do takej podoby, z ktorej bude jasné, v akej grafickej technike budete návrh realizovať. Môžete voliť medzi linoleorezom, linoleorytom, drevorytom, drevorezom, papierorytom, suchou ihlou i plastikorytom. Pri tvorbe návrhov sa osvedčila aj Mässerova doska. Častou chybou je tvorba návrhu, ktorý nie je technicky v praxi realizovateľný. Pamätajte, že pre suchú ihlu je vhodná čiarová perokresba, kombinovanie plôch zasa pre linoleoryt, linoleorez, plastikoryt a iné podobné techniky.

           Ak si návrh vytvoríte bielou temperou alebo bielym pastelom na tmavý papier, ihneď uvidíte, ktoré čiary a plochy budete rydlom alebo nožíkom odstraňovať. A neostávajte iba pri návrhu, skúste podľa neho vytvoriť matricu pre vytlačenie originálneho exlibrisu. To by mal byť konečný cieľ snaženia najmä u žiakov základných umeleckých škôl.                               

     Pre 12.ročník medzinárodnej súťaže EX LIBRIS HLOHOVEC sme zvolili tému „OLYMPIJSKÉ  HRY“, lebo ju vyhlasujeme v roku konania olympiády. Máte skvelú príležitosť vyjadriť krásu ľudského tela, radosť z víťazstva i žiaľ z prehry,  v športe je sila, napätie a najmä pohyb. Olympiády sú aj dlhá história a olympijské mestá, športoviská, medaily a olympijské symboly – oheň a kruhy, znázorňujúce päť svetadielov. Mnohé novodobé olympiády majú svojich maskotov, vydalo sa množstvo plagátov. To všetko sú možnosti pre Vás. Známym olympijským športom je atletika, v ktorej sú behy, skoky a hody. Veľa súťaží sa odohráva v plaveckom bazéne, okrem plávania súťažia skokani do vody, akvabely i vodní pólisti. Záujem je aj o gymnastiku, športovú i umeleckú, z kolektívnych športov je to futbal, hádzaná, volejbal, basketbal i pozemný hokej. Na vode súťažia veslári, kanoisti, jachtári a pretekári vo vodnom slalome, poznáme súťaže v streľbe i lukostreľbe, cyklisti majú svoje disciplíny na ceste i na dráhe. Dlhé roky sú v programe olympiád boje vo vzpieraní, boxe, zápasení, nedávno pribudlo džudo. Program olympiád sa mení a modernizuje, v súčasnosti je v ňom aj tenis, bedminton a stolný tenis. Jediným zvieraťom, ktoré sa zúčastňuje olympijských súťaží, je kôň v jazdeckých disciplínach. Jazda je v aj modernom päťboji, tradičnou disciplínou je šerm.

     Bolo by nádherné, keby sa vo vašich prácach podarilo zachytiť pohyb, ale sú aj disciplíny, kde je pretekár dlho nehybný. Strelec mieri nehybne na terč, gymnasti majú vo svojich zostavách výdrže, keď zostanú stáť ako sochy, aj vzpierač znehybnie po zdvihnutí činky. Takéto osobitosti môžete využiť vo svojich prácach. Ešte vďačnejšie pre grafické techniky sú športy na snehu. Pre svoje práce môžete použiť motívy  z klasického lyžovania a skokov na lyžiach, z biatlonu, alpského lyžovania, hokeja, súťaží v sánkovaní a boboch alebo krasokorčuľovania i rýchlokorčuľovania. Ak vás nadchne výkon niektorého športovca, môžete do exlibrisu vpísať jeho meno a venovať mu ho. Využite  svoje zážitky zo športových prenosov, možno Vás zaujme otvárací ceremoniál alebo zakončenie hier.

            Nemohli sme vymenovať všetky disciplíny olympijských hier, ale knižnice sú plné kníh o týchto slávnostiach športu. Čítajte a dozviete sa veľa užitočného. Tešíme sa na Vaše práce a stretnutie najlepších v Hlohovci.

 

                                                              Organizačný výbor súťaže

20.10.2008 21:20:14
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one