***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 09

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 09 - obrázek

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 09 - obrázek

Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej 09

 

na školský rok 2008/2009

krajské kolo  súťaže pre deti MŠ, žiakov ZŠ, SŠ

V. ročník

 

Hlavný organizátor:

Krajské osvetové stredisko v Nitre

v spolupráci s Nitrianskym samosprávnym krajom, s  ÚNSK odborom školstva, mládeže, športu a kultúry  a Krajským školským úradom v Nitre

 

Spoluorganizátori:     Mesto Nitra

                                       Literárny klub Janka Jesenského

                                       UKF Nitra  - Filozofická fakulta

                                       UKF Nitra  - Pedagogická fakulta

                                

LITERÁRNA  TVORBA

Téma:    voľná

Cieľ: motivovať žiakov základných a stredných škôl k tvorivosti a podporovať 

          u nich schopnosť vnímať hodnoty prostredníctvom  vlastnej literárnej tvorby.

Súťažné kategórie:   I. stupeň ZŠ

                                       II. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá

                                       stredné školy             

Žáner: poézia, próza   

Podmienky súťaže: - každý žiak, študent môže poslať najviac 3 práce z vlastnej

                                        tvorby

                                     - súťaží sa zvlášť v poézii a zvlášť v próze

                                     - každá práca musí byť napísaná v slovenskom jazyku

                                       na počítači,  v 3 kópiách, max. 5 strán

                                     - súťažný liter.  príspevok musí obsahovať:

                                        názov práce, meno a priezvisko autora, vek , triedu, 

                                        názov školy, tel. a e-mail, kontakt na školu

                                        vlastnoručný podpis autora, ktorým zároveň

                                        potvrdzuje, že literárny   príspevok v poézii, v próze

                                        je jeho vlastná tvorba

Uzávierka: 16. marec 2009

 

VÝTVARNÁ  TVORBA:

Cieľ: podporovať výtvarné nadanie,  cítenie a tvorivosť detí materských škôl a žiakov základných škôl,  prebúdzať v nich fantáziu a  predstavivosť, viesť ich k tvorivej činnosti prostredníctvom vyjadrenia svojich zážitkov,  pocitov, postojov k ľubovoľnému prečítanému literárnemu dielu, formou ilustrácie

Súťažné kategórie:    materské školy

                                        I. stupeň ZŠ

                                        II. stupeň ZŠ a osemročné gymnáziá

Výtvarné techniky:  kresba, maľba, grafika,  kombinovaná technika

Formát: A4, A3  / neakceptujú sa priestorové práce/

Podmienky súťaže: - každý škola môže poslať najviac 10 výtvarných prác

                                        v jednej kategórii

                                     - súťažné práce musia obsahovať: názov vv práce,

                                        meno a priezvisko autora, vek, triedu,  názov školy,

                                        tel. a e-mail.  kontakt na školu

                                     - je potrebné uviesť aj autora a názov prečítaného iterárneho

                                       diela, ktoré bolo inšpiráciou k výtvarnému dielu

Uzávierka: 16. marec 2009

 

Záverečné informácie:

1. Do súťaže je možné zaslať len práce, ktoré sa nezúčastnili žiadnej inej

    literárnej alebo výtvarnej súťaže.

2. Jednotlivé literárne a výtvarné práce vyhodnotia odborné poroty.

3. O výsledkoch súťaže Vás budeme informovať e-mailom, príp. telefonicky

4. Účastníci súťaže súhlasia, aby výsledky súťaže boli zverejnené na

    www.kosnr.skv katalógu  a v zborníku zo súťaže.

5. Výstava vybraných a ocenených literárnych a výtvarných prác sa uskutoční

    v priestoroch Krajského osvetového strediska v Nitre, v máji 2009.

6. Súťažné literárne a výtvarné práce nevraciame späť.

7. Prosíme o dodržanie týchto propozícií, práce nespĺňajúce podmienky  budú

    vyradené.

  

Súťažné práce zasielajte  poštou, alebo osobne prineste na adresu:

                                       Krajské osvetové stredisko v Nitre

                                       Fatranská 3

                                       949 01 Nitra

                                       heslo:  Literárno-výtvarná súťaž Zlaty Dônčovej  

 

Bližšie informácie:    Mgr. Zdenka Smrečková,  

                                     Tel: 037/ 653 15 45, 0911 540 018

                                      smreckova@flynet.sk

      www.kosnr.sk

 

28.11.2008 19:56:26
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one