***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***

Slovensko, krajina v srdci Európy

Slovensko, krajina v srdci Európy - obrázek

Slovensko, krajina v srdci Európy - obrázek

SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2009
1. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky
Motto: 1. EURO
____________________________________________________________
TÉMY PRE JEDNOTLIVÉ VEKOVÉ KATEGÓRIE:
EUROOHŇOSTROJ
oslava prijatia Euromeny na Slovensku
Veková kategória 1 (6 – 10 rokov)
Kategória 1
Kresba – maľba, iné výtvarné spracovanie témy
___________________________________________________________________
TRI EURÁ PRE POPOLUŠKU
novodobé spracovanie klasickej rozprávky – prínos Euromeny pre Slovensko
Veková kategória 2 (11 – 15 rokov)
Kategória 2
Ľubovoľné výtvarné, fotografické alebo multimediálne spracovanie témy
___________________________________________________________________
EURO – ZJEDNOCUJÚCI PRVOK RÔZNORODOSTI
význam jednotnej meny ako stabilizujúceho prvku Európy
Veková kategória 3 (16 – 19 rokov)
Kategória 3
Voľná umelecká kreácia, video, webová prezentácia, fotografický cyklus, projekt
___________________________________________________________________
Práce spoločne s vyplnenými prihláškami zasielajte do 30. júna 2009 na adresu:
Stredná odborná škola
Heslo: 1. EURO
Sklenárova 7
824 89 Bratislava
tel.: 02/53414615
e-mail: skola@zsssvba.sk
___________________________________________________________________
PREHLIADKA VÍŤAZNÝCH PRÁC SA BUDE KONAŤ
PRI PRÍLEŽITOSTI MEDZINÁRODNEHO DŇA EURA
V SEPTEMBRI 2009
SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY 2009
1. ročník celoslovenskej výtvarnej prehliadky
Motto: 1. EURO
___________________________________________________________________
 
PROPOZÍCIE CELOSLOVENSKEJ PREHLIADKY / SÚŤAŽE VÝTVARNÝCH
PRÁC DETÍ A MLÁDEŽE
Vyhlasovateľ prehliadky / súťaže: Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Cieľ a zameranie prehliadky / súťaže:
Prehliadka / súťaž výtvarných prác SLOVENSKO, KRAJINA V SRDCI EURÓPY je
príspevkom k sebareflexii našej národnej identity, orientuje pozornosť mladých ľudí na
aktuálne témy v našej spoločnosti, významné historické medzníky a úspechy Slovenska
v medzinárodnom kontexte.
Podmienky súťaže:
Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci všetkých základných, základných umeleckých
a stredných škôl na území Slovenskej republiky prostredníctvom škôl. Súťaží sa v troch
vekových kategóriách:
1. kategória – žiaci 6 – 10 roční
2. kategória – žiaci 11 – 15 roční
3. kategória – študenti 16 – 19 roční
a v troch druhových kategóriách:
A kresba, maľba, grafika, kombinované techniky,
B plastika, priestorové stvárnenie,
C fotografia, multimediálne spracovanie.
Súťažné práce musia byť pôvodné. Účastník súťaže – jednotlivec alebo kolektív - môže
zaslať do súťaže najviac 1 prácu. Ku každej súťažnej práci musí byť priložená kompletne
vyplnená prihláška.
Vyhlasovateľ súťaže uskutoční výberové kolo, v ktorom bude súťažné práce hodnotiť
odborná porota menovaná vyhlasovateľom súťaže.
Odbornou porotou ocenené a odporučené práce budú vystavené v priestoroch Národnej
banky Slovenska, publikované v katalógu, ktorý vydá organizátor súťaže a využívané
v rámci činnosti vyhlasovateľa a organizátora súťaže. Organizátori ocenia výtvarné práce
v každej vekovej a druhovej kategórii a zároveň si vyhradzujú právo niektorú z cien
neudeliť.
Vyhlásenie súťaže: január 2009
Uzávierka súťaže: jún 2009
Vyhodnotenie súťaže: september 2009
Práce s vyplnenou prihláškou zasielajte do 30. júna 2009 v obálke s heslom 1. EURO na
adresu: Stredná odborná škola, Sklenárova 7, 82489 Bratislava, e-mail: skola@zsssvba.sk
Bližšie informácie k súťaži na tel. čísle: 02/53414615
23.01.2009 20:12:18
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one