***VYUČOVANIE   VÝTVARNEJ   VÝCHOVY***
Zelený svet 2009 - obrázek

Zelený svet 2009 - obrázek

PROPOZÍCIE - ZELENÝ SVET
XIV. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže, ktorá sa koná pri príležitosti Medzinárodného festivalu filmov o životnom prostredí ENVIROFILM 2009.
Téma súťaže: Všetko je vo hviezdach
Miesto konania: Banská Bystrica, Múzeum - Pamätník SNP
Termín výstavy: 11. – 16. máj 2009
Odborný garant: Miroslav Cipár
Termín uzávierky: 31. marec 2009
Vyhlasovateľ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s rádiom Regina Banská Bystrica
Poslanie súťaže:
Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave. Práce by mali mať tvorivý a motivačný charakter, ktorý by prezentoval vzťah detí k životu a k prírode.
Všetko je vo hviezdach
2009 – Medzinárodný rok astronómie
Tisícročia bolo snahou človeka prekonať temnotu považovanú za symbol nevedomosti, neistoty a nekalých úmyslov. Potom prišiel Edison a jeho žiarovka ožiarila svet. Ľudstvo oslávilo ďalší zo svojich triumfov. Aj tu sa však ukázalo, že víťazstvo môže mať aj tienisté stránky.
Základnou vlastnosťou kvalitného nočného prostredia je tma, ktorá je dôležitá pre časť organizmov, ktoré ju potrebujú pre svoju aktivitu, ale aj pre organizmy, ktoré sú aktívne cez deň a ktoré potrebujú tmu pre odpočinok.
Dramatický úbytok tmy nastal až s rozvojom svetelných zdrojov. A tak tým, že plytváme svetlom do nesprávnych smerov, redukujeme v prírode druhy, ktoré sú závislé od nočnej tmy (hmyz, plazy, obojživelníky). Porušujeme prirodzený cyklus dňa a noci, rušením nočného pokoja a tmy sa pripravujeme o pokojný a zdravý spánok. Neefektívne svietenie je plytvanie elektrinou, za ktoré zbytočne platíme.
Hviezdne nebo je súčasťou nášho prírodného bohatstva. Zbytočne osvetlený vzduch obmedzuje poznávanie vesmíru zníženou viditeľnosťou hviezd.
Pokúste sa ceruzkou, štetcom, fotografiou alebo filmom zachytiť krásu nočného a denného svetla. Odhaľte krásu hviezd a nekonečného vesmíru, zamyslite sa nad tým, čo pre človeka znamenajú, aké tajomstvá v sebe skrývajú a ako ovplyvňujú osudy ľudí. Veď aj Slnko, zdroj života na Zemi je hviezda, ktorá svieti ľuďom  na cestu a sleduje po stáročia ich kroky. Život na Zemi, striedanie ročných období, dňa a noci je tiež výsledkom pohybov vo vesmíre. Budúcnosť Zeme sa skrýva aj vo hviezdach, tak sa ich skúsme dotknúť.
Organizácia súťaže a jej priebeh:
 
Súťažná prehliadka výtvarnej tvorivosti detí a mládeže nemá predchádzajúce kolá. Práce treba poslať priamo na adresu Slovenskej agentúry životného prostredia do Banskej Bystrice poštou alebo priniesť osobne najneskôr do 31. marca 2009.

Súťažné kategórie:
1. Kategória kresba, maľba, grafika a kombinované techniky
A) Základné školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
B) Základné umelecké školy
I. cyklus (do 15 rokov)
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
II. cyklus (od 15 rokov)
C) Špeciálne školy
deti do 10 rokov
deti od 11 do 15 rokov
D) Materské školy
2. Kategória detský animovaný film
A) Základné školy 
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy
3. Kategória čiernobiela a farebná fotografia
A) Základné školy
B) Základné umelecké školy
C) Stredné školy
Technické podmienky:
V kategórii kresba, maľba, grafika a kombinované techniky nesmú byť práce rolované a prehýbané. Neposielajte práce priestorové a trojrozmerné, zasklené ani zarámované. Na zadnej strane musí byť meno autora, vek, adresa bydliska a školy, názov diela, rok vzniku (najviac 1 rok staré), meno pedagóga, ak práca vznikla v inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu výkresov, pretože ich znehodnocujú. Formát maximálne do veľkosti A0, výtvarná technika je neobmedzená. V prípade pastelových farieb je potrebné pastel zafixovať. Výkresy neposielajte na CD nosičoch.
V kategórii animovaný film zasielajte práce na nosičoch Betacam, SVHS, DVD a vyplňte priloženú prihlášku. Práce, ktoré nebudú robené technikou animácie, budú zo súťaže vyradené (PowerPoint prezentácie, krátke filmové šoty).
V kategórii čiernobiela a farebná fotografia je do súťaže možné prihlásiť autorské klasické fotografie a digitálne fotografie v maximálnom počte 5 kusov, minimálny rozmer 13 x 18cm, maximálny rozmer 30 x 40cm. Zo súťaže budú vylúčené fotografie, ktoré boli ocenené v iných súťažiach, fotografie so sporným autorstvom a fotografie, ktoré sa svojím obsahom priečia základným princípom morálky a pravidlám etiky.
Na fotografiách musia byť zo zadnej strany dôsledne vyplnené nasledujúce údaje: meno autora, adresa, vek, názov snímky, e-mail, tel. číslo, ak práca vznikla v školskom alebo inom zariadení, adresa odosielajúcej organizácie a meno pedagóga. Pečiatku školy/organizácie nedávajte na zadnú stranu fotografií, pretože ich znehodnocujú. Fotografie neposielajte na CD nosičoch.
Klasické fotografie
Do súťaže možno posielať farebné i čiernobiele snímky. Minimálny rozmer súťažnej fotografie je 13 x 18cm, maximálny rozmer je 30 x 40cm. Fotografie posielajte do súťaže bez paspárt a rámikov. Spolu so súťažnými snímkami NEPOSIELAJTE negatívy.
Digitálne fotografie
Digitálne fotografie, ktoré chcete zaradiť do fotosúťaže musíte poslať buď ako klasickú fotografiu vyhotovenú na fotocitlivom materiály alebo vytlačenú na atramentovej tlačiarni na fotografickom papieri pre atramentové tlačiarne, v minimálnom formáte 13 x 18cm a maximálnom formáte 30 x 40cm.
Zaslané práce musia spĺňať požadované technické podmienky (formát, kvalita, nosič).
Súťažné práce bez riadne vyplnených údajov alebo doručené po termíne uzávierky nebudú zaradené do súťaže!
Práce sa autorom nevracajú! Zaslaním práce autor súhlasí s jej ďalším nekomerčným využitím. Víťazné práce budú vystavené na internetovej galérii Zeleného sveta v rámci informačného portálu www.enviroportal.sk a na stránke www.envirofilm.sk. Na súťažnej výstave prác Zeleného sveta počas festivalu Envirofilm sa predstaví približne 1 000 najúspešnejších detských autorov. Niektoré práce budú zarámované a vyzdobia priestory Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky a Stredísk environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia.


Ceny:
Na slávnostnom ceremoniáli v rámci festivalu Envirofilm bude udelená Hlavná cena súťaže Zelený svet a tri ceny bez poradia v každej súťažnej kategórii.
Cena diváka bude udelená vyhodnotením priameho hlasovania účastníkov výstavy.
Zároveň bude udelená VI. cena Environmentálnej nadácie Christine B. Parksovej, USA, štát Florida.
Kontaktná adresa:
Slovenská agentúra životného prostredia
Centrum programovania environmentálnych projektov a environmentálnej výchovy
Odbor environmentálnej výchovy
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Slovenská republika
telefón / fax: +421 048 4374 175
mob:                0918 500 032        
e-mail: alena.bobulova@sazp.sk
jana.simonovicova@sazp.sk

www.envirofilm.sk 
www.enviroportal.sk

Prihláška animovaného filmu do súťaže:

PRIHLÁŠKA FILMU DO SÚŤAŽE
 
 
Názov filmu: .......................................................................................................................................................
Anglický názov: .......................................................................................................................................................
Prihlasovateľ (kontakt): .......................................................................................................................................................
Autor (dieťa, skupina): .......................................................................................................................................................
Inštruktor: .......................................................................................................................................................
Krajina (mesto): .......................................................................................................................................................
Rok výroby: ................................................................................................................................
Minutáž: ......................................................................................................................................
Producent (copyright): .......................................................................................................................................................
Krátky obsah: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
Film: □ 35 mm                           Video: □ Betacam 
          □ 16 mm                                       □ VHS      
                                                                  □ SVHS    
                                                                  □ DVD      
                                                                  □ Iné        
23.01.2009 21:27:07
Mgr. Jozefína Kočanová
© Mgr. Jozefína Kočanová, september 2008
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one